EL SERVEI COMUNITARI (ApS) A L’ALZINA

Què és?  Per què es fa?

 

INTRODUCCIÓ

Segons el que estableix l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, l’INS l’Alzina posa en marxa el curs 2019-2010 el Servei comunitari per a l’alumnat de 4t d’ESO, “amb la finalitat que experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.”

Aquests aprenentatges encaixen en l’adquisició de la competència social i ciutadana.

Els objectius del Servei comunitari són:

 • Desenvolupar la competència social i ciutadana afavorint una actitud compromesa davant de la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana, democràtica i participativa.
 • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i treball en equip.
 • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
 • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
 • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa cohesionada i arrelada al territori.

Els diferents àmbits de l’aprenentatge servei són:

 1. Acompanyament i suport a l’escolarització. Projectes de suport i acompanyament a l’escolarització i la formació. Coneixement de l’entorn i reforç escolar, classes de català per a nouvinguts, motivació per a l’estudi, classes d’adults…
 2. Suport a necessitats bàsiques. Projectes d’ajuda directa a persones que poden  necessitar-la: col·lectius en risc d’exclusió, persones immigrades, persones amb discapacitats físiques o psíquiques…
 3. Intercanvi generacional. Projectes que pretenen apropar col·lectius de diferents edats amb l’objectiu de facilitar el coneixement mutu i l’intercanvi de coneixements, sabers i habilitats.
 4. Medi ambient. Projectes orientats a la cura, conservació i educació mediambiental: reciclatge de materials, auditories ambientals, neteja i conservació del patrimoni natural i urbà, estalvi energètic, cura de la fauna del territori…
 5. Participació ciutadana. Projectes per estimular la participació en el barri o l’entorn immediat amb l’objectiu d’afavorir el compromís cívic i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, a través dels mitjans de comunicació, activitats culturals, processos participatius…
 6. Patrimoni cultural. Projectes de conservació i restauració del patrimoni cultural i per a la recuperació i difusió de les tradicions culturals.
 7. Projectes de solidaritat i cooperació. Projectes per a la sensibilització i defensa  dels Drets Humans, causes solidàries i humanitàries d’abast ampli i a nivell internacional.
 8. Preservació i manteniment del medi urbà. Projectes de conservació i restauració del medi i mobiliari urbà.
 9. Lleure. Projectes realitzats conjuntament amb les entitats d’educació en el lleure

MARC NORMATIU

El nostre projecte de Servei Comunitari, té en compte les següents lleis:

 • Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell de 18 de desembre de 2006.
 • Llei orgànica d’educació 2/2006, del 3 de maig (LOE), modificada parcialment per la llei orgànica, 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), del 9 de desembre. (articles: 2.k i 23.g).
 • Llei Educació de Catalunya 12/2009 del 10 de juliol (LEC). (article 79.1e).
 • DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. (article 16 i disposició addicional primera).
 • ORDRE ECD/65/2015, de 21 de gener (pàgina 13).

Servei comunitari i projecte de recerca

A L’Alzina el Servei comunitari es vincula amb la realització del Projecte de recerca (PdR) de 4t de l’ESO que compta amb una dedicació horària de 35 hores. El projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca que ha fet l’alumne, entorn d’un tema escollit i delimitat, en part, per l’alumne mateix i sota el guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l’alumne ha de demostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

El Projecte de Recerca consta d’una sèrie de tasques que es poden construir a partir de situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals els alumnes, en grups reduïts, han de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar la informació procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breu exposició oral. Aquestes situacions inicials que es proposen als alumnes poden tenir un caràcter transversal, però també es poden emmarcar dins un àmbit de coneixement determinat.

Així doncs, plantegem que sigui l’aprenentatge realitzat en el marc del servei comunitari la “matèria prima” que conformi el contingut del Projecte de recerca de l’alumnat.

Els objectius comuns d’ambdós projectes (servei comunitari i projecte de recerca) són:

 1. Desenvolupar l’autonomia i treball cooperatiu de l’alumnat.
 2. Desenvolupar la competència social i ciutadana afavorint una actitud compromesa davant de la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana, democràtica i participativa.
 3. Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i treball en equip.
 4. Establir un objectiu de recerca i/o hipòtesi a partir dels continguts treballats a l’aula i desenvolupats en el marc del servei comunitari.
 5. Dotar l’alumnat de les eines bàsiques de la recerca: recerca documental i digital i la citació documental i digital.
 6. Dotar l’alumnat de les eines necessàries per a la creació d’un infografia, carpeta d’aprenentatge i reportatge.
 7. Recollir l’experiència del servei comunitari i del treball de recerca en un portfoli que reculli les evidències d’aprenentatge, les valoracions, inquietuds, dificultats, conclusions i reflexions de l’alumnat.
 8. Elaborar un reportatge escrit o audiovisual que reculli l’experiència del servei comunitari.
 9. Presentar l’experiència del servei comunitari i  les conclusions oralment en el marc d’una fira d’entitats.

Organització del servei comunitari

Com marca la llei, el Servei comunitari es desenvoluparà al llarg de 20 hores, 10 realitzades en horari lectiu i 10 en horari no lectiu a l’entitat escollida.

PROPOSTA  DE  TREBALL  ApS   CURS 2020-2021

 

A causa de les mesures sanitàries imposades per la COVID-19 i la impossibilitat de treballar conjuntament amb entitats externes, aquest curs les accions del servei comunitari estan al servei de la millora del funcionament i organització del centre i/o en campanyes de conscienciació ciutadana.

Les propostes d’ApS podran fer-se de forma conjunta entre diverses matèries per tal de facilitar-ne a l’alumnat la seva elecció. Cal tenir en compte que el servei comunitari i el Projecte de Recerca estan vinculats, per tant, caldrà desenvolupar el servei i alhora dur a terme una tasca d’investigació sobre un tema que s’hi relacioni.

Aquesta és la proposta de relació de diferents camps de treball per poder-hi vincular les diferents matèries de 4t:

 • Camp de Llengua: Relacionat amb la Setmana de la Poesia.
 • Camp de la Comissió Eco Feminista: Relacionat amb les activitats d’aquest àmbit.
 • Camp de la Biblioteca: Relacionat amb les accions que des de la biblioteca com a espai cultural pugui oferir.
 • Camp de les Ciències Socials: Relacionat amb un treball sobre el RACISME.
 • Camp Científic: Relacionat amb temàtiques de medi ambient i ciència (possible proposta inicial).
 • Camp Tecnològic: Relacionat amb temàtiques de tecnologia i la seva aplicació.

Cada camp té professorat que coordinarà les ApS i que ja té propostes de treball i fora bo que el professorat de 4t es coordinés per a poder fer la oferta a l’alumnat.

Per exemple:

Llengua catalana. Camp biblioteca. “Projecte de Recerca”: Clubs de lectura/catalogació bibliotecària.

Llengua castellana. Camp eco feminista. “Projecte de Recerca”: Abolim el llenguatge sexista, etc…

També us vull fer saber que aquest curs també realitzarem uns seminaris preparatoris per realitzar el Projecte de Recerca.

Els seminaris són:

 1. Citació bibliografia i web grafia.
 2. Com elaborar una infografia o pòster digital.
 3. La recerca a la xarxa i la cerca avançada a Internet.
 4. Com elaborar un reportatge.
 5. La carpeta d’aprenentatge al Google Sites.

Gràcies,

Jesús Navarro

Referent ApS de l’Alzina

Notícies relacionades

Vídeo sobre la nostra biblioteca

/
Tres alumnes de quart d’ESO C, en Lucas, l’Ismael i el Gabriel,…

Tallers sobre estereotips racistes i migracions a 4t ESO

/
Durant el mes de gener, l’alumnat de 4ESO ha participat al…

Serveis Comunitaris a 4t d’ESO

/
Aquest, curs, hem començat un nou projecte, l’anomenat Servei…

Cloenda APS

/
Al llarg del primer quadrimestres l'alumnat de la matèria optativa…