La Llei d’educació estableix que la comunitat escolar està integrada per l’alumnat, per les mares, pares o tutors, pel personal docent i altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, pel personal d’administració i serveis del centre, i per la representació municipal i, en els centres privats, pels representants de la titularitat.

La comunitat escolar, per tal d’alinear-se i donar resposta als diferents objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de la UNESCO (ODS4) ha de treballar de forma conjunta per oferir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge per a tots els infants i joves al llarg del procés educatiu.

Pertoca també, a la comunitat escolar, vetllar per la inclusió de la coeducació en tots els processos educatius i pel foment de la igualtat de gènere, d’acord amb l’objectiu 5 de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 (ODS5). Així mateix ha de potenciar la igualtat d’oportunitats en el marc de l’educació inclusiva i la prevenció de la violència masclista.

Pel que fa als òrgans de participació, el consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professorat, alumnat, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Depenent de si el centre és públic o privat concertat, la composició del consell escolar també pot variar.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

El consell escolar de cada centre ha de designar un dels membres com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Membres nats:

Presidenta: Esther Sobré (Directora)

Secretari: Oscar Sagués (Secretari)

Xavier Miralles  (Cap d’estudis)

Orientacions per millorar la participació de les famílies

RESULTATSRepresentant de l’ajuntament

 • Capdevila Maya, Ruth

Sector pares/mares/tutors

 • Arasa Villar, Pau
 • Díaz Mata, Maribel
 • López Pinar, David

Representant del PAS

 • Yuste Fernández, Àngels

Sector professorat

 • García Gil, Raquel
 • Navarro Lardiés, Jesús
 • Pagès Pons, Edelmina
 • Ruiz Andrada, Esther

Sector alumnat

 • Anglès I Codó, Elna (1r BATX)
 • Estepa Giner, Abril (1r BATX)
 • Martínez Roldan, Laia (1r BATX)
 • Montaño Fernández, Julio  (2n ESO)