Consell de Delegats/des

Per tal d’afavorir la participació de l’alumnat i implicar-los de manera directa en les decisions del centre, es constitueix el Consell de Delegats/des que estarà format per:

 • el delegat/da i el sotsdelegat/da de cada grup classe.
 • els/les representants electes de l’alumnat en el Consell Escolar.

Es reunirà almenys un cop per trimestre i dues setmanes abans de les reunions del Consell Escolar.

El Consell de Delegats/des també es podrà reunir de forma extraordinària, sempre que la meitat més un dels/de les delegats/des ho sol·licitin.

Les convocatòries del Consell de Delegats/des tindran una antelació mínima de 48h. Si escau, i en una situació d’urgència, es podrà convocar de forma immediata.

L’hora i el lloc de les reunions es decidirà d’acord amb la Direcció de l’Institut i sempre que no afecti el normal desenvolupament de les activitats pròpies del centre, preferiblement a les hores d’esbarjo o en hores de tutoria.

El Consell de Delegats/des elegirà:

 • un president/a i un secretari/ària que hauran de convocar les reunions i aixecar acta dels acords presos.

El president o presidenta i el secretari o secretaria s’elegiran per majoria.

 • 2 alumnes/as d’ESO com a representants de Les escoles lliures de violències (LELV)
 • 2 alumnes/as de batxillerat com a representants de Les escoles lliures de violències (LELV)

A les reunions del Consell de Delegats/des, hi assistirà un membre de l’equip directiu que tindrà veu però no podrà votar i col·laborarà com a moderador/a dels debats.

 

CAPÍTOL 1 Consell de delegats/des

Article 1. – El Consell de delegats, format pel delegat/da de cada grup i pels representants de l’alumnat en el consell escolar, ostenta la representació del conjunt de l’alumnat. El centre fomentarà el funcionament del consell de delegats/des protegirà l’exercici de les seves funcions per part dels seus membres.

Article 2. – El Consell de delegats/des és l’òrgan col·legiat de participació de l’alumnat, el qual estarà integrat per representants de l’alumnat del centre. Aquests/es representants de l’alumnat són: els delegats/des i l’alumnat membre del consell escolar.

Article 3. – L’alumnat delegat formaran part del consell de delegats/des del centre durant tot el curs.

Article 4. – El/la cap d’estudis convocarà la sessió constitutiva d’aquest consell, la qual haurà de celebrar-se abans de l’acabament del mes d’octubre. En el cas que fos necessària una reunió del consell de delegats/des abans de la seva constitució, el/la director/a podrà convocar l’esmentada reunió amb els delegats/des triats/des fins aquell moment i amb els representants de l’alumnat al consell escolar. També podrà ser convocada sempre que ho consideri oportú els representants de l’alumnat al Consell Escolar, per informar d’algun tema que s’hagi discutit en l’esmentat òrgan.

La Direcció facilitarà un espai adequat per a les reunions del Consell de delegats/des dotant amb el material necessari per al seu correcte funcionament.

Article 5. – El Consell de Delegats/des podrà convocar en assemblea a l’alumnat, sol·licitant-ho amb dos dies d’antelació a la Direcció del Centre, a la que també comunicarà la data, hora i ordre del dia a tractar en aquesta. Els punts de l’ordre del dia estaran relacionats amb assumptes de caràcter educatiu que tinguin una incidència directa sobre l’alumnat.

Article 6. – Els membres del Consell de delegats/des tenen el dret de conèixer i consultar la documentació administrativa del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, a criteri de la directora del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les persones.

Article 7. – Són funcions del Consell de delegats/des:

 1. a) Donar assessorament i suport als representants de l’alumnat del consell escolar, als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos i classes.
 2. b) Elaborar informes al consell escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d’aquest òrgan col·legiat.
 3. c) Ser informats, si així el requereixen, respecte de l’ordre del dia de les reunions del consell escolar del centre, i dels acords adoptats a fi de donar-ne difusió per ser tractats en els diferents cursos.
 4. d) Informar de les seves activitats a tot l’alumnat del centre.
 5. e) Elevar propostes per a l’elaboració i modificació del PEC.
 6. e) Informar els estudiants de les activitats de la junta.
 7. g) Debatre els assumptes que ha de tractar el consell escolar en l’àmbit de la seva competència i elevar propostes de resolució als seus representants en el mateix.

Article 8. – Els membres del Consell de delegats/des, en l’exercici de les seves funcions, tindran dret a ser informats de les mesures adoptades en les sessions del Consell Escolar i dels actes administratius del Centre, excepte aquells el coneixement dels quals pogueren afectar el dret a la intimitat de les persones o al normal desenvolupament dels processos d’avaluació acadèmica. En tot cas, haurà de ser sol·licitada a la Direcció del centre que determinarà quina documentació pot ser objecte de consulta.

Article 9. – El Consell de delegats/des podrà formar comissions, temporals o permanents, per al seu millor funcionament. Dins de la Junta de delegats/des existirà un/a secretari/ària triat d’entre els seus membres que alçarà acta dels acords presos.

Article 10. – Quan ho sol·liciti, el Consell de Delegats/des, en ple o en comissió, haurà de ser sentida pels òrgans de govern de l’Institut, en els assumptes que, per la seva naturalesa, requereixin la seva audiència.

Article 11. – El Centre promourà la formació de l’alumnat perquè exerceixin de manera responsable el dret a la llibertat d’expressió.

Article 12. – L’alumnat disposarà en els vestíbuls dels edificis del Centre de taulers d’anuncis per a l’exercici de la llibertat d’expressió. De la mateixa manera, també disposaran de la pàgina web del Centre per aquesta finalitat. En tots dos casos la direcció ha d’estar assabentada i donar la seva conformitat per tal de ser publicada qualsevol informació.