Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2022-2023

 • S’atorguen ajuts ordinaris del 70% (pendent de resolució el preu de menjador) i també extraordinaris fins un màxim del 100% (pendent de resolució el preu de menjador) per a les rendes més baixes.
 • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2021.
 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a través d’un formulari telemàtic adreçat a l’alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2022-2023, en un període inicial i quatre períodes oberts de sol·licituds:

 • Període de juny 2022: entre el 16 de maig i el 15 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 17 de juny.
 • Un cop finalitzat el període de juny, s’establiran períodes oberts de presentació de sol·licituds (noves peticions, alumnat nou vingut i situacions sobrevingudes)
  • Primer període obert de presentació de sol·licituds: entre el 5 i el 25 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
  • Segon període obert de presentació de sol·licituds: entre el 26 de setembre i el 30 de novembre de 2022, ambdós inclosos.
  • Tercer període obert de presentació de sol·licituds: entre l’1 de desembre de 2022 i el 28 de febrer de 2023, ambdós inclosos
  • Quart període obert de presentació de sol·licituds: entre l’1 de març de 2023 i el 27 d’abril de 2023, ambdós inclosos.

SUPORT A LES FAMÍLIES

FER LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

NORMATIVA CONVOCATÒRIA 2022-2023

 • RESOLUCIÓ Núm. 8635 – 28.3.2022 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció, de 2 de març de 2022, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
 • RESOLUCIÓ Núm. 8659 – 3.5.2022 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 30 de març de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria per al curs escolar 2022-2023, per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 622428).

Resolucions curs 2022-2023

El termini per a presentar al·legacions al llistat primer període obert finalitza el 22 de NOVEMBRE.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.