Aclariments en relació amb les mesures complementàries a prendre per a la prestació del servei de menjador escolar en el cas dels usuaris del menjador escolar afectats per la pandèmia per la COVID-19 DESCARREGAR PDF

LLISTATS AMB LES RESOLUCIONS

  • Us adjuntem la resolució provisional 12.02.2021 (sol·licituds període obert), corresponent als ajuts de menjador per al curs 2020-2021. DESCARREGAR PDF
  • Us adjuntem la resolució definitiva 16.12.2020, corresponent als ajuts de menjador per al curs 2020-2021. DESCARREGAR PDF
  • Us adjuntem la resolució provisional 11.11.2020 (sol·licituds període de setembre), corresponent als ajuts de menjador per al curs 2020-2021. DESCARREGAR PDF

Contra aquesta proposta de concessió/denegació, els interessats poden formular AL.LEGACIONS FINS AL 25 DE NOVEMBRE en el seu centre educatiu.

  • Us adjuntem la resolució provisional 14.09.2020 (sol·licituds període de juliol), corresponent als ajuts de menjador per al curs 2020-2021.DESCARREGAR PDF.

Contra aquesta proposta de concessió/denegació, els interessats poden formular AL.LEGACIONS FINS AL 29 DE SETEMBRE en el seu centre educatiu.

EL CÀLCUL DEL NOMBRE DE DIES TOTALS ADJUDICATS SEGONS RESOLUCIÓ DEFINITIVA.

Ajut ordinari                                                  4,43€     
Ajut extraordinari                                          6,33€
Monitoratge                                                  5,00€

Secundària (públic)                                       71 dies

Presentació de sol·licituds

Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació.

– Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de Serveis Socials

– Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. Aquesta petició ha d’anar acompanyada d’una valoració social.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Fer la sol·licitud telemàtica

La sol·licitud es pot fer des de qualsevol dispositiu mòbil. Un cop emplenada la sol·licitud i enviada es generarà un resguard de la sol·licitud que caldrà  signar i lliurar al   centre amb la documentació que sigui necessària.

Suport a les famílies

Normativa

  • RESOLUCIÓ Núm 4841 – 05.06.2020 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 27 de maig de 2020, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.