Curs 2019-2020

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Primer període (famílies):      del 20 al 28 de juny de 2019, ambdós inclosos

Segon període (famílies):       del 2 al 20 de setembre de 2019, ambdós inclosos

  • S’atorguen ajuts ordinaris de 3’10€ i també extraordinaris fins un màxim de 6’20€ per a les rendes més baixes.
  • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2018.
  • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.
  • Dos tipus de sol·licituds: Abreujada, per les renovacions i Ordinària per les noves presentacions

NOUS AJUTS

Caldrà emplenar l’imprès de sol·licitud i lliurar-lo a la secretaria de l’institut (horari de 9-14 de dilluns a divendres i dimarts i dijous a la tarda, de 15:00 a 18:30h).

RENOVACIONS

Les sol·licituds abreujades de l’alumnat que l’any anterior van gaudir d’un ajut de menjador. Haureu de passar per Secretaria per signar la renovació

CANVIS RESPECTE L’ANY 2018

En la composició de la unitat familiar. Si, durant l’any 2018, la composició de la unitat familiar s’ha incrementat (naixement d’un fill, etc.) o ha disminuït (defunció, emancipació d’un fill gran, etc.) no podeu presentar l’abreujada perquè els llindars han canviat i per tant haureu de fer una sol·licitud ordinària.

En l’origen dels ingressos. És a dir, si l’any 2017 els ingressos d’un dels membres de la unitat familiar provenien d’una Renda Garantida de Ciutadania (RGC i durant l’any 2018 a trobat feina i declara ingressos d’IRPF, no la pot fer abreujada. El Consorci d’Educació de Barcelona, com sempre, creuarà les dades amb Hisenda, per tant aquesta informació la tindran i haureu de fer la sol·licitud ordinària.

En les dades personals. Família monoparental, amb discapacitat, família nombrosa, etc. Si durant l’any 2018, ha canviat alguna d’aquestes condicions ha de fer una sol·licitud ordinària.

En el cas de l’alumnat de 1r de l’ESO i d’aquell alumnat que hagi canviat de centre, sempre i quan es tracti d’una renovació, la família haureu d’omplir i signar la sol·licitud abreujada. 

Noves presentacions (sol·licitud ordinària): Alumnat de nova matrícula o bé que la seva situació familiar ha canviat respecte l’any 2017, haureu d’emplenar la sol·licitud i entregar-la a la secretaria del centre (horari de 9-14 de dilluns a divendres i dimarts i dijous a la tarda, de 15:00 a 18:30h.).

Germans de nova matricula i de renovació: Quan una unitat familiar tingui alumnat de nova matrícula i de renovació, caldrà que presenti per una banda, la sol·licitud ordinària per l’alumnat de nova matrícula, i cal que la resta de germans s’afegeixin com a membres de la unitat familiar. I per altra banda signar la sol·licitud abreujada de renovació de l’ajut.

L’alumnat beneficiari del fons extraordinari d’ajuts d’emergència social per a infants de 0-16 anys de l’Ajuntament de Barcelona durant el curs 2018-2019, s’entendrà com a renovació i haurà de seguir el mateix sistema que totes les renovacions. Cal recordar que, igual que curs anterior, aquest alumnat obtindrà automàticament un ajut menjador de 6’20€, sempre i quan hagués marcat l’opció “En cas de sol·licitar beca menjador indicar escola i curs” en el formulari de sol·licitud del Fons Social.

L’alumnat que l’any 2018 no va ser beneficiari de la targeta del fons extraordinari d’ajuts d’emergència social i aquest any 2019 si que ho és, haurà de tramitar l’ajut menjador de nova presentació i per tant seguirà el mateix procediment que les sol·licituds de nova presentació. En cap cas s’atorgarà l’ajut d’ofici.

En el cas de l’alumnat de 1r de l’ESO i d’aquell alumnat que hagi canviat de centre, i no tingui sol·licitud pre-emplenada, i sempre i quan es tracti d’una renovació, des de el centre es facilitarà un imprès en blanc. La família haurà d’omplir i signar l’imprès de renovació.