Els òrgans collegiats amb funcions didàctiques pedagògiques són: el Claustre de Professorat, els Departaments Didàctics, la Comissió Pedagògica, els Equips Docents d’ESO i Batxillerat i les juntes d’Avaluació.