Els òrgans col·legiats amb funcions pedagògiques són: el claustre de professorat, els àmbits didàctics, la comissió pedagògica i els equips docents d’ESO i Batxillerat.

save2

Cada setmana els equips de tutors/es es troben amb el coordinador/la coordinadora de nivell per tal de planificar les activitats de tutoria grupal.
Al seu torn, els coordinadors de nivell es troben, també setmanalment, amb la coordinadora pedagògica amb l’objectiu
d’organitzar les xerrades i tallers externs i valorar la idoneïtat de projectes i activitats que arriben al llarg del curs.
Cadascun dels cursos compta amb un pla d’acció tutorial (PAT) que se centra en diversos temes que afecten al desenvolupament individual i social de l’alumnat d’aquesta etapa i/o que considerem d’interès per a la formació de joves autònoms, amb pensament crític, solidaris i compromesos amb el seu entorn.

El centre disposa d’un EQUIP d’orientació educativa que desplega diferents actuacions i mesures amb una doble finalitat:

  • Assessorar i orientar l’alumnat en l’àmbit personal, acadèmic i professional.
  • Conjuntament amb el PAT i de forma complementària es desenvolupen estratègies d’actuació, coordinacions i seguiment de l’alumnat, per tal de garantir que el procés d’aprenentatge es desenvolupi des d’una vessant àmplia i integrada.
  • A través del Projecte d’orientació a 4t d’ESO es desenvolupen estratègies per a preparar l’alumnat en l’autoconeixement d’interessos professionals i la presa de decisions acadèmiques, per encarar l’etapa educativa  postobligatòria.
  • Atendre a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat.
  • Es desenvolupen diferents mesures i suports educatius que poden anar des d’una perspectiva més universal a suports més intensius i específics. Tots ells amb l’objectiu de garantir un procés d’aprenentatge integral per a tot l’alumnat.
  • La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) és l’estructura organitzativa que defineix estratègies d’actuació i articula les diferents mesures i suports orientats a atendre a tot l’alumnat.
  • L’EAP (Equip d’assessorament psicopegagògic) treballa de forma coordinada al centre i forma part de la CAD.
  • Enguany l’atenció a la diversitat en el segon cicle de l’ESO ha pres una forma diferent d’altres cursos.
    Les característiques de l’alumnat amb necessitats educatives i el volum d’alumnes que requereixen un suport específic han motivat el nou format que fa una aposta clara  per a la inclusió a l’aula amb un suport educatiu que garanteixi  tant  un procés d’aprenentatge adequat a les necessitats, com un seguiment i implicació en les matèries, per part de l’alumnat.  Alhora, s’oferirà una proposta de diversificació curricular, on es treballaran competències de diferents àmbits i transversals, per aquell alumnat que  necessita un acompanyament més personalitzat i que capgiren i/o modifiquen la seva implicació davant de projectes més manipulatius i/o pròxims a la dimensió professionalitzadora dels aprenentatges.