Els òrgans col·legiats amb funcions didàctiques pedagògiques són: el claustre de professorat, els àmbits didàctics, la comissió pedagògica, els equips docents d’ESO i Batxillerat i sessions d’avaluació.

save2Cada setmana els equips de tutors/es es troben amb el coordinador de nivell per tal de coordinar les accions de tutoria grupal. Al seu torn els coordinadors de nivells es troben, també setmanalment, amb la coordinadors pedagògica amb l’objectiu de fer una transversalitat de la tutoria.
Es disposa d’un Pla d’acció Tutorial, que va estar elaborat per un grup de treball intern, que assegura al llarg de l’ESO poder treballar aquells temes que afecten al desenvolupament individual i social de l’laumnat d’aquesta etapa.

No tothom aprèn de la mateixa manera, ni al mateix ritme. En algunes ocasions, a les aules trobem nois i noies, sovint angoixats o desmotivats, que es “desenganxen” del ritme de les classes per motius molt diversos, i que no en tenen prou amb el suport d’un pla individualitzat en el grup classe. A l’aula de diversificació curricular, un grup petit i singular, amb una clara orientació professional, tenim oportunitat d’“acompanyar-los” de forma més estreta, i  oferir-los una mirada als diferents camps professionals, tot promovent una motivació mitjançant la trobada d’interessos propis, tant en l’entorn acadèmic (l’aula) com en el  professionalitzador (tallers i estades formatives a entitats i empreses).