Els òrgans col·legiats amb funcions pedagògiques són: el claustre de professorat, els àmbits didàctics, la comissió pedagògica i els equips docents d’ESO i Batxillerat.

save2

Cada setmana els equips de tutors/es es troben amb el coordinador/la coordinadora de nivell per tal de planificar les activitats de tutoria grupal.
Al seu torn, els coordinadors de nivell es troben, també setmanalment, amb la coordinadora pedagògica amb l’objectiu
d’organitzar les xerrades i tallers externs i valorar la idoneïtat de projectes i activitats que arriben al llarg del curs.
Cadascun dels cursos compta amb un pla d’acció tutorial (PAT) que se centra en diversos temes que afecten al desenvolupament individual i social de l’alumnat d’aquesta etapa i/o que considerem d’interès per a la formació de joves autònoms, amb pensament crític, solidaris i compromesos amb el seu entorn.