Els òrgans col·legiats amb funcions pedagògiques són: el claustre de professorat, els àmbits didàctics, la comissió pedagògica i els equips docents d’ESO i Batxillerat.

save2

Cada setmana els equips de tutors/es es troben amb el coordinador/la coordinadora de nivell per tal de planificar les activitats de tutoria grupal.
Al seu torn, els coordinadors de nivell es troben, també setmanalment, amb la coordinadora pedagògica amb l’objectiu
d’organitzar les xerrades i tallers externs i valorar la idoneïtat de projectes i activitats que arriben al llarg del curs.
Cadascun dels cursos compta amb un pla d’acció tutorial (PAT) que se centra en diversos temes que afecten al desenvolupament individual i social de l’alumnat d’aquesta etapa i/o que considerem d’interès per a la formació de joves autònoms, amb pensament crític, solidaris i compromesos amb el seu entorn.

No tothom aprèn de la mateixa manera, ni al mateix ritme. En algunes ocasions, a les aules trobem nois i noies, sovint angoixats o desmotivats, que es “desenganxen” del ritme de les classes per motius molt diversos, i que no en tenen prou amb el suport d’un pla individualitzat en el grup classe. A l’aula de diversificació curricular, un grup petit i singular, amb una clara orientació professional, tenim oportunitat d’“acompanyar-los” de forma més estreta, i  oferir-los una mirada als diferents camps professionals, tot promovent una motivació mitjançant la trobada d’interessos propis, tant en l’entorn acadèmic (l’aula) com en el  professionalitzador (tallers i estades formatives a entitats i empreses).