L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa de 4 anys. Les àrees que l’alumnat treballa s’organitzen en diferents tipus de matèries:

1. Les matèries comunes que desenvolupen les capacitats i els continguts d’ensenyament de caràcter preceptiu establerts en el currículum corresponent de les diferents àrees.

2. Les matèries optatives:

 • que permeten aprofundir en aquestes capacitats obligatòries per a tots els alumnes (matèries d’aprofundiment i d’ampliació).
 • que inicien el treball en altres àrees d’interès des del punt de vista de l’educació integral i orienten professionalment.
 • que permeten realitzar activitats de reforç per aconseguir les Competències Bàsiques.

3. Els Treballs de síntesi que ajuden a adquirir una visió global del treball realitzat durant el curs escolar.
A 4t d’ESO, amb el desplegament de la LOE:

Tot l’alumnat de 4t curs d’ESO ha de cursar les matèries comunes següents:

 1. Ciències socials, geografia i història
 2. Matemàtiques
 3. Llengua catalana i literatura
 4. Llengua castellana i literatura
 5. Llengua estrangera, anglès
 6. Cultura i valors étics
 7. Educació física

 A més de les matèries anteriors, cada alumne/a haurà de cursar tres matèries optatives específiques d’entre les següents:

 1. Biologia i Geologia
 2. Educació visual i plàstica: disseny
 3. Educació visual i plàstica: dibuix AUTOCAD
 4. Economia i emprenedoria
 5. Filosofía
 6. Física i Química i ciències aplicades
 7. Informàtica
 8. Llatí
 9. Música
 10. Tecnologia
 11. Segona llengua estrangera, francès.

Les matèries optatives específiques serviran per consolidar aprenentatges bàsics i poden ser útils en estudis posteriors o per incorporar-se al món laboral.
En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un PROJECTE DE RECERCA en equip.

Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit, sota el guiatge del professorat.

Aquest projecte de recerca tindrà la consideració d’una matèria optativa.