L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa de 4 anys.

La finalitat d’aquests ensenyaments és que l’alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura, desenvolupi i consolidi hàbits d’estudi i de treball, estigui preparat per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral, i pugui exercir els seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

El currículum s’organitza en:

  • Matèries comunes: assignatures obligatòries compartides en tot l’Estat que tenen com a objectiu desenvolupar les competències essencials.
  • Matèries optatives: assignatures que ofereix cada centre educatiu i l’alumne por triar-ne quines cursar.
  • Treball de Síntesi: assignatura optativa que consta d’un conjunt d’activitats d’aprenentatge que s’han de fer en equip i tenen com a objectiu desenvolupar competències complexes a través de la integració dels continguts de diferents matèries de forma transversal. Es realitza en els tres primers cursos d’ESO.
  • Servei comunitari: acció educativa integrada en altres matèries que tracta de duu a terme un servei a la comunitat per desenvolupar el compromís cívic. Es realitza en el tercer o el quart curs.
  • Projecte de recerca: treball d’investigació que els alumnes realitzen en quart curs sobre un tema específic.