L’avaluació al batxillerat és continua i diferenciada per matèries. Cada matèria fixa els seus criteris d’avaluació que l’alumnat ha de conèixer des de l’inici del curs.

Al llarg del curs hi ha tres avaluacions on es recullen les notes en un informe d’avaluació que es lliura a l’alumnat.

La promoció de primer a segon curs es podrà fer :

  1. Aprovant totes les matèries.
  2. Amb avaluació negativa en dues com a màxim.
  3. Amb tres o quatre matèries suspeses l’alumne/a pot repetir el curs o podrà cursar només aquestes matèries de primer.
  4. L’alumnat de primer curs amb matèries pendents al juny pot presentar-se a proves extraordinàries de recuperació al mes de setembre.
  5. L’alumnat de segon tenen proves extraordinàries a finals de juny, per tal que es pugui presentar, si és el cas, a les PAU al mes de setembre.

L’avaluació final
L’avaluació ha de ser contínua, amb una visió global al llarg dels dos anys i ha de tenir molt present els objectius terminals de cada matèria i els objectius generals d’etapa. Per obtenir el Títol de Batxillerat i poder accedir a les PAU, o bé als Cicles Formatius de Grau Superior, cal tenir totes les matèries aprovades.

  CRITERIS D’AVALUACIÓ