L’alumnat d’avui no aprèn de la mateixa manera que l’alumnat d’ahir, per la qual cosa l’equip humà de L’Alzina treballa des de fa anys amb la voluntat de transformar la manera com ensenyem per tal d’oferir noves possibilitats d’aprenentatge a l’alumnat.  

Volem formar alumnes que desenvolupin la seva personalitat en totes les competències que una societat canviant com la nostra els exigirà. Han d’esdevenir ciutadans actius, creatius, competents i responsables amb l’entorn.

El nostre estil metodològic recull les iniciatives de totes les persones que treballen al centre i, alhora, està alienat amb els set principis de l’aprenentatge:

 1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge: l’entorn d’aprenentatge reconeix que els alumnes en són els protagonistes, n’estimula el compromís actiu i els ajuda a comprendre la seva pròpia activitat com alumnes.

 2. L’aprenentatge és de naturalesa social: l’entorn d’aprenentatge es fonamenta en la naturalesa del procés d’aprendre i fomenta activament l’aprenentatge cooperatiu ben organitzat.

 3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge: en l’entorn d’aprenentatge és fonamental que els docents estiguin en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau que tenen les emocions en l’assoliment dels resultats.

 4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals: l’entorn d’aprenentatge ha de tenir molt en compte les diferències individuals entre l’alumnat, també el seu coneixement previ.

 5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge: l’entorn d’aprenentatge ha de dissenyar programes que exigeixin, esforç i afany de superació, però sense una sobrecàrrega excessiva.

 6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge: l’entorn d’aprenentatge ha d’actuar amb expectatives clares i aplicar estratègies d’avaluació coherents. Cal insistir molt en el feedback formatiu que ha de contribuir a l’aprenentatge.

Per tant, les diferents estratègies metodològiques que desenvolupem a L’Alzina són:

 • L’aprenentatge basat en projectes; a primer d’ESO amb el projecte Sant Andreu, passat, present i futur i a 2n d’ESO amb el projecte Llenguatge cinematogràfic; que promou el treball cooperatiu que  pren com a objectiu que cada grup (format heterogèniament per 3, 4 a 5 alumnes) arribi a complir un propòsit, la realització d’un producte final, i per aconseguir-ho, l’èxit dels companys és tan important com el propi èxit. Per tant, es busca que cadascú rendeixi aportant el millor d’ell mateix per aconseguir els millors resultats grupals.

 • L’aprenentatge basat en problemes a partir de 3r d’ESO, amb la participació de diverses matèries.

 • La programació competencial: és a dir, oferint aprenentatges transferibles (que es poden usar en diferents contextos); significatius i permanents (que perduren); productius (que permeten fer activitats que no són exclusivament reproductives o repetitives), i funcionals (permeten resoldre problemes de la vida quotidiana).

 • L’avaluació formadora: l’avaluació entesa com un procés perquè l’alumnat aprengui a regular les dificultats i errors que sorgeixen al llarg de l’aprenentatge, amb aquesta finalitat les diverses matèries fan ús d’eines per afavorir la participació de l’alumnat en la seva pròpia avaluació: carpetes d’aprenentatge, rúbriques, tests de verificació, autoavaluació, coavaluació, etc.

 • La presentació dels continguts tenint en compte el disseny universal de l’aprenentatge (DUA) que té com a objectiu la personalització de l’aprenentatge: activitats multinivell, ús de diferents suports per a la presentació de continguts.

 • La incorporació de l’ús de tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement (TAC)  per garantir l’adquisició de la competència digital de l’alumnat: eines Google, Moodle, apps d’IPAD, etc.

 • El treball amb l’entorn i per l’entorn a través del servei comunitari, d’ activitats amb les escoles adscrites (especialment l’escola Dr. Ferran i Clua) o desenvolupant propostes conjuntament amb les entitats del barri (projecte DNíger, AREP, teatre social, etc.)

 • La promoció de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, per la qual cosa, a banda de l’ensenyament de l’anglès i el francès, s’ha incorporat l’ensenyament de l’alemany a partir de 2n d’ESO i l’ús de l’anglès per part de tot l’alumnat en matèries no lingüístiques.

 • La potenciació de  l’expressió artística i la creativitat com una oportunitat per comprendre el món (literatura, teatre, art, música).

 • La participació activa en programes del Consorci d’Educació de Barcelona que suposen un repte per a l’alumnat i que els exigeix l’afany de superar-se i esforçar-se.