El Departament d’Ensenyament convoca les proves que han de superar les persones que volen accedir als ensenyaments artístics superiors (música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals o disseny).

L’accés a aquests ensenyaments requereix el compliment dels requisits acadèmics (tenir el títol de batxillerat o equivalent) i la superació d’una prova específica d’accés que té per objectiu comprovar que els aspirants tenen els coneixements, les habilitats i les capacitats necessàries per cursar-los amb aprofitament.

> Han de fer la prova per a aspirants sense el requisit acadèmic les persones que no tenen la titulació necessària per accedir a algun dels ensenyaments artístic superiors.

> Han de fer les proves específiques d’accés les persones que volen accedir a algun dels ensenyaments artístics superiors (i tenen la titulació necessària per fer-ho) i les persones que han superat la prova per a aspirants sense el requisit acadèmic.

Prova per a aspirants sense el requisit acadèmic

Calendari

Inscripció: del 3 d’abril (a les 9 h) fins al 18 d’abril de 2017

Pagament de la taxa d’inscripció: fins al 19 d’abril de 2017 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: 25 d’abril de 2017

Presentació de la documentació (a l’Institut Joan Boscà de Barcelona): en els tres dies següents a la publicació de la llista provisional d’ademsos i exclosos (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: 3 de maig de 2017

Prova: 17 de maig de 2017

15,30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16,00 h Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana
18,00 h Descans
18,30 h Segon bloc: llengua estrangera i comentari de text

Qualificacions provisionals: 26 de maig de 2017

Termini per presentar reclamacions: en els tres dies següents a la publicació de les qualificacions provisionals

Qualificacions definitives: a partir de l’1 de juny de 2017

 

Proves específiques d’accés

Calendari

Cada centre determina el seu període d’inscripció però, en tots els casos, ha de tenir una durada mínima de 10 dies hàbils i ha d’estar comprès entre el 3 d’abril i el 2 de juny de 2017.

Abans de les proves, els centres han de publicar al seu tauler d’anuncis i a la seva web un calendari d’actuacions que inclogui informació sobre els recursos necessaris per a fer les proves, orientacions relatives a les proves, si escau, els criteris de ponderació de les qualificacions, i les places convocades de cada especialitat o cada àmbit, modalitat i/o itinerari.

Un cop s’han iniciat les proves, han de publicar la llista provisional d’admesos i exclosos, el termini per presentar la documentació (dos dies hàbils), la llista definitiva d’admesos i exclosos, les qualificacions provisionals, el termini per presentar reclamacions (dos dies hàbils) i les qualificacions definitives.

Tot el procés ha d’haver finalitzat abans del 14 de juliol de 2017.

Si resten places vacants, cada centre pot fer la segona convocatòria de proves específiques, obrint un nou període d’inscripció el mes de setembre.