Projecte educatiu de centre

Recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

Normes d’organització i funcionament de centre

Recull els criteris organitzatius i pedagògics, la concreció de les normes de convivència, els mecanismes de participació de la comunitat escolar en la vida del centre i l’entorn educatiu, etc. És un document viu que es renova en funció de les necessitats.

Projecte de convivència

Reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar tot l’alumnat  i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

PGA

La PGA desplega els objectius que volem assolir, l’organització interna i curricular del centre.