En les NOFC està aprovada la normativa del dret de vaga dels alumnes a partir de 3r d’ESO.

3.3 DRET DE VAGA PER PART DE L’ALUMNAT

3.3.1 Alumnat de 3r i 4t d’ESO

 1. D’acord amb l’article 24.2 del Decret 102/2010 d’Autonomia de centres educatius, les normes d’organització i funcionament del centre poden determinar que, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta.
 2. Per tal de regular l’exercici d’aquest dret, s’aproven les següents normes d’organització i funcionament reguladores del dret.
 3. En l’exercici del dret de vaga l’alumnat de tercer i quart poden prendre la decisió col·lectiva de no assistir a classe sense que tingui consideració de falta d’acord amb les condicions que s’estableixen en els articles següents.
 4. La decisió d’adherir-se a la vaga ha de ser col·lectiva, per majoria simple sobre el total del grup classe.
 5. Aquesta decisió s’ha de comunicar a la direcció del centre, per escrit, signada pel representant/per la representant escollit/da pel grup, amb un mínim de quatre dies lectius d’antelació. DOCUMENT ESO     |    DOCUMENT BATX
 6. La comunicació adjuntarà un resum dels motius de la vaga.
 7. La direcció del centre autoritzarà a exercir el dret a vaga únicament a aquells grups que compleixin els requisits aprovats en aquest protocol.
 8. L’exercici individual del dret a la vaga està condicionat a l’autorització per part dels pares, mares o representants. Rebran un tokapp per tal de formalitzar-la en 24 hores d’antelació a la jornada de vaga. 
 9. És responsabilitat de l’alumnat signant de garantir que s’ha posat a l’abast de tot l’alumnat la informació necessària per a exercir el dret amb responsabilitat i coneixement de causa. La direcció del centre pot reclamar informació sobre el compliment d’aquest requisit.
 10. El dia de la vaga l’alumnat que no hagi estat autoritzat per la família o representant legal, i no assisteixi al centre,  constarà al programa tutoria com a  falta injustificada. 
 11. El centre, d’acord amb el Consell de delegats i delegades, pot donar suport a altres accions formatives relacionades amb l’exercici d’aquest dret.
 12. En l’exercici del seu dret a l’educació, l’alumnat pot decidir individualment la seva assistència a classe.
 13. És responsabilitat de l’alumnat que s’ha adherit a la vaga posar-se al dia en la feina que s’hagi realitzat a classe el dia de la convocatòria.

3.3.2. Alumnat de Batxillerat

S’apliquen les mateixes condicions que a l’alumnat d’ESO. Ara bé, per part de les famílies o representants, no és necessària una autorització explícita. S’enviarà un tokapp com a assabentat de la convocatòria de vaga, només a l’alumnat que consti a la llista de petició de vaga.  La decisió de fer vaga és individual, no depèn d’una decisió col·lectiva. En cas de no adherir-se a la vaga, l’alumnat haurà d’assistir al centre o si no constarà com a falta injustificada,

ESO I BATXILLERAT: En cas de no complir-se els requisits: 2,3,4,5 no es considerarà autoritzat l’exercici del dret a la vaga.

COMUNICACIÓ A LES FAMÍLIES 

Les famílies de 3r i 4t d’ESO reben un tokapp informatiu de la convocatòria de vaga i, posteriorment, en rebran un altre tokapp per tal  d’autoritzar el seu fill/la seva filla a secundar la vaga si el grup classe s’hi ha adherit. En cas de no autoritzar-lo haurà d’assistir al centre, sinó constarà com a falta no justificada.

Les famílies de l’alumnat de Batxillerat que secunda la vaga rebran un tokapp com a assabentat que el seu fill i la seva filla farà vaga. Si un alumne/a no ha secundat la vaga i no assisteix al centre, li  constarà com una falta injustificada.