Cada grup classe té assignat un professor/a tutor/a que vetlla per la bona marxa acadèmica de cada alumne/a i de tot el grup. A la vegada es fa una tasca educativa de tots aquells valors, normes de convivència i altres qüestions que formen part de la formació integral de l’alumnat.

 • La tutoria individualitzada

  Les funcions més importants del tutor/a en relació amb la tutoria individualitzada, i en col·laboració amb d’altres professors, són:

  • Conèixer la situació de cada alumne/a amb la finalitat de facilitar el procés d’aprenentatge i el desenvolupament personal.
  • Fer un seguiment individualitzat de l’alumne/a , tant a nivell curricular com conductual.
  • Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte.
  • Col·laborar amb els pares/mares en el procés educatiu, rebre’ls i informar-los del progrés acadèmic i personal de l’alumne/a.
  • Acollir i facilitar la integració de l’alumnat que s’incorpori al llarg del curs.
 • La tutoria amb el grup

  A la tutoria amb el grup classe es dedica una hora setmanal al desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial (PAT), elaborat pel centre.
  A l’ESO, el Pla d’Acció Tutorial (PAT) inclou:

  • Activitats de dinàmica de grups amb la finalitat de facilitar als alumnes el coneixement i la col·laboració amb els seus companys, per tal d’aconseguir la màxima cohesió possible.
  • Tècniques d’aprenentatge i hàbits d’estudi, molt importants per a obtenir un bon rendiment acadèmic, tal com: preparació d’exàmens, atenció a la memòria, realització d’esquemes, presa i organització d’apunts…
  • Educació en valors, atès que l’escola ha d’assumir, en col·laboració amb els pares/mares , l’educació de determinats valors fonamentals per a una bona convivència i integració social, tal com: solidaritat, educació per la pau, respecte al medi ambient…
  • Finalment, dins de les classes de tutoria es treballen tots aquells aspectes que fan referència al funcionament de les classes i la marxa acadèmica de tot el grup.