Convalidacions/reconeixement música i dansa

El 31 d’octubre  finalitzarà el termini de presentació a secretaria de les sol·licituds per a la convalidació d’optatives/música/educació física per simultaneïtat d’ESO o Batxillerat amb estudis de música o dansa.

Convalidació: quan l’alumnat cursa estudis en un conservatori o en un centre professional.

Els alumnes que cursen ESO i, simultàniament, estudis de dansa i música en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de:

Matèries que es poden convalidar:

 • Educació Física
 • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO)
 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO (2 hores per curs)
 • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores)
 • Matèries de la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs) per a alumnes de batxillerat

No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs.

Matèries que es poden reconèixer: depèn del nombre d’hores de dedicació setmanal (entre 5 i 7,o més de 7 pel que fa a dansa; i entre 3 i 4 hores, o més de 4 pel que fa a música) i són les mateixes que en el cas de la convalidació.

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de dansa, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs. Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què tenen dret.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’ INSTITUT:

 1. Imprès de sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria.
 2. Certificació expedida per l’escola de música on s’acrediti el nombre d’hores de dedicació setmanal. (es pot baixar d’internet o demanar-lo a l’escola corresponent)
 3. Autorització dels pares per entrar més tard o marxar abans a casa, en cas de tenir la reducció horària a primeres o últimes hores del matí o de la tarda.
 4. A la secretaria es donarà registre d’entrada i es donarà una còpia a l’alumne/a.
 5. L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolucióper part de la direcció del centre.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS S’ACABA EL 31 D’OCTUBRE.

Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada. EDA1 .A504– 1255kb
Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional. BDA1 .APU145– 239kb
Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada. BDA3 .APU147– 263kb
Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o centre professional o en una escola de música autoritzada. EMU1 .APU154– 225kb
Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU1  .APU138– 226kb
Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada. BMU3  .APU140– 232kb

Simultaneïtat d’estudis amb pràctica intensiva d’esport

Els alumnes d’ESO i batxillerat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport (Programa ARC), poden sol·licitar el reconeixement de la matèria d’educació física. Hi ha dos supòsits:

1. Alumnes amb dedicació significativa a l’esport inclosos en algun dels programes ARC (esportistes d’alt rendiment català)

Els i les alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport matriculats en centres que no siguin centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, en el primer trimestre del curs, que els reconeguin la matèria d’Educació Física.

Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d’estar signada pel pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna, el certificat del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12, 08950, Esplugues de Llobregat). Els i les alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

El reconeixement de la matèria d’Educació Física implica que no té qualificació ni computa a l’efecte del càlcul de la mitjana, i a les actes cal indicar “convalidat”.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:

 1. Imprès de sol·licitud ESO
 2. Certificació expedida Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació ARC de la federació catalana corresponent). SOL·LICITUD
 3. Autorització dels pares per entrar més tard o marxar abans a casa, en cas de tenir la reducció horària a primeres o últimes hores del matí o de la tarda.
 4. Quan es presenti la documentació a la secretaria del centre es farà registre d’entrada i se’n lliurarà una còpia a l’alumne/a.
 5. L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE REDUCCIÓ DE MATÈRIES OPTATIVES S’ACABA EL 31 D’OCTUBRE.

2. Alumnes amb dedicació significativa a l’esport que no pertanyen a cap dels programes ARC

Els casos en què l’alumnat participa regularment en competicions que impliquen una alta exigència personal es pot valorar la conveniència d’adoptar mesures i suports addicionals d’atenció educativa. La Comissió d’Atenció Educativa inclusiva (CAEI) ha d’acordar aquestes mesures que
han de quedar establertes en un pla de suport individualitzat (PI). Aquest supòsit, no comporta en cap cas el reconeixement de la matèria d’Educació Física.

Alumnat Batxillerat

Convalidacions de matèries de batxillerat per als alumnes que compaginen els estudis de batxillerat amb la pràctica intensiva de l’esport

Alumnes amb dedicació significativa a l’esport matriculats en altres centres

Els i les alumnes amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport i matriculats en centres que no pertanyen als centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, durant el primer trimestre del curs, que se’ls apliqui un PI que inclogui el reconeixement de la matèria d’Educació Física i de les matèries optatives tant de primer (6 hores) com de segon (4 hores) de batxillerat. En aquest PI, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • Sol·licitud signada per l’alumne o alumna, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal de l’alumne si és menor d’edat. DESCARREGAR LA SOL·LICITUD
 • Certificat del Consell Català de l’Esport. Els alumnes han d’obtenir aquest certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent. SOL·LICITUD

El director o directora del centre educatiu aprova el PI, que comporta la convalidació de la matèria d’Educació Física i de dues franges de matèries optatives (6h) de primer o bé de la franja de matèries optatives de segon curs (4h).​ El pla s’ha de renovar cada curs.

A l’efecte de la convalidació de la franja de matèries optatives/específiques, cal tenir en compte que es consideren optatives/específiques també les matèries de modalitat que excedeixin de les matèries de modalitat que l’alumne o alumna ha de cursar en cada curs de batxillerat.