PREUS

Els títols de l’ESO son gratuïts.

BATXILLERAT

Taxa

Normal

69,65€

Famílies nombroses i monoparentals categoria general

Famílies monoparentals

34,85€*

Famílies nombroses categoria especial

Persones amb discapacitat igual o superior al 33%

Infants o adolescents en acolliment familiar

Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)

Gratuït*

*Cal presentar la documentació corresponent

Reexpedició del títol (expedició de duplicats): 16,55 euros

Els preus venen marcats pel Departament d’Ensenyament, veure aquí

TRAMITACIÓ

ESO

Com es sol·licita?

A final de curs a tots els alumnes que han obtingut el Graduat de l’ESO, Secretaria inicia tots els tràmits necessaris per la sol·licitud del títol.

L’alumne, pares o tutors, han de venir a Secretaria a recollir el resguard del títol (al juny o setembre segons sigui el cas), que farà les funcions de títol fins que el Consorci d’Educació faci la tramesa als centre i, a posteriori, el centre comuniqui a les famílies que poden passar, amb el resguard, a recollir-lo al centre. Normalment passen 2 anys des de la seva tramitació.

BATXILLERAT

PDF INSTRUCCIONS

Com es sol·licita?

  1. Complimentar imprès “Sol·licitud de títol acadèmic i professional” i entregar-ho a Secretaria amb una fotocòpia del certificat de les qualificacions finals i del DNI.
  1. S’entrega a l’alumne un document del pagament de la taxa (aquest document serveix per poder fer el pagament al caixer o online, MAI s’ha de llençar, retallar o fotocopiar), el podeu pagar a qualsevol caixer de La Caixa o via telemàtica a través d’aquest enllaç (necessiteu una targeta de dèbit o crèdit) https://www4.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90INI001#
  1. Una vegada s’ha pagat la taxa, ÉS IMPRESCINDIBLE retornar a Secretaria la següent documentació (si no feu aquest pas, la taxa caducarà i el títol no se sol·licitarà):

·  Sol·licitud tramitació títol degudament complimentada (veure punt 1 d’aquest apartat)

               ·  Document del pagament de la taxa (si aquest document el perdeu o destruïu, s’haurà de generar un altre document de pagament i comportarà el pagament duplicat de la taxa)

·  Fotocòpia i original del comprovant de pagament

·  Fotocòpia DNI

·  Fotocòpia Certificat qualificacions finals Batxillerat

  1. S’entregarà a l’alumne un resguard del títol (document que haurà de portar al centre en el moment de recollir el títol). Aquest resguard té la mateixa validesa que el propi títol mentre aquest no sigui expedit.

Termini d’entrega del títols originals?

El termini de lliurament del títol original es d’aproximadament d’ 2-3 anys des del moment de la seva sol·licitud.

El Centre es comunicarà amb les famílies en el moment que nosaltres el tinguem disponible pel la seva recollida.

 

On es recull?

A la Secretaria del Centre amb el resguard de títol (que es va lliurar el dia que es va demanar) i el fotocòpia i original DNI.

En el cas de pèrdua del resguard original, teniu que omplir aquest document.

En el cas no recollir-lo la persona titular, la persona que vingui a recollir-lo ha de portar una autorització. Pots descarregar-la aquí

DUPLICAT TÍTOLS

BUP

Instruccions per sol·licitar el duplicat del teu títol de BUP.

1. FER EL PAGAMENT DE LA TAXA. En el següent enllaç trobaràs el formulari per fer el pagament de la taxa https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa059.

2. FER ARRIBAR A LA SECRETARIA DEL NOSTRE CENTRE (presencialment o per correu electrònic) la següent documentació:

Una vegada tinguem tota aquesta documentació podrem iniciar els tràmits oportuns per sol·licitar el títol a l’administració.

ESO I BATXILLERAT

Instruccions per sol·licitar el duplicat del teu títol de  l’ESO o Batxillerat.

1. Omplir la sol·licitud . https://drive.google.com/file/d/1-bcW6YC01jSVj187rGaY9Ho09yFvNpML/view?usp=sharing

2. Lliurar presencialment a la nostra Secretaria la següent documentació:

  • Sol·licitud duplicat
  • Original i còpia DNI

3. En el mateix moment us lliurarem el document del pagament de la taxa (MAI s’ha de llençar, retallar o fotocopiar), el podeu pagar a qualsevol caixer de Caixabank o via telemàtica a través d’aquest enllaç (necessiteu una targeta de dèbit o crèdit) https://www4.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90INI001#

4. Una vegada s’ha pagat la taxa, ÉS IMPRESCINDIBLE retornar a Secretaria la següent documentació (si no feu aquest pas, la taxa caducarà i el títol no se sol·licitarà):

  • Sol·licitud duplicat
  • Original i còpia DNI
  • Original i còpia comprovant de pagament taxa (si aquest document el perdeu o destruïu, s’haurà de generar un altre document de pagament i comportarà el pagament duplicat de la taxa)

S’entregarà a l’alumne un resguard del títol (document que haurà de portar al centre en el moment de recollir el títol). Aquest resguard té la mateixa validesa que el propi títol mentre aquest no sigui expedit.

LLIURAMENT TÍTOLS

Imprescindible lliurar a la nostra secretaria el resguard original del títol i fotocòpia i original del document d’identitat (DNI, NIE, passaport).