BATXILLERAT

Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web: Ensenyaments/Batxillerat i així conèixer l’oferta formativa del Batxillerat que tenim a L’Alzina.

GRAUS UNIVERSITARIS

Els estudis de grau permeten obtenir una formació de caràcter general, directament orientada a l’exercici d’activitats professionals o bé a la preparació per a una formació avançada més especialitzada, mitjançant els estudis de màster universitari.

Per aconseguir el títol oficial de graduat/ada, cal cursar un itinerari de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), que equivalen a un període mínim d’estudis de quatre anys. No obstant això, hi ha graus que per exigències de la normativa de la Unió Europea són almenys de 300 crèdits ECTS i impliquen un període d’estudis més ampli (5 anys), com ara el grau en estudis d’Arquitectura o la doble titulació de Física i Matemàtiques.

Els graus cobreixen la major part de les disciplines professionals i els sectors d’activitat: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura. També existeix una oferta de graus amb programes acadèmics integrats i continguts mínims obligatoris que permeten exercir professions regulades relacionades amb l’enginyeria, l’educació o la salut, entre d’altres branques. L’adscripció a una branca condiciona les assignatures bàsiques que s’hauran de cursar els dos primers anys, però també facilita la mobilitat entre estudis de la mateixa branca.

Els plans d’estudis inclouen, com a mínim, matèries bàsiques, obligatòries, optatives i un treball de fi de grau. També incorporen crèdits de pràctiques externes en empreses o institucions, vinculades amb el sector escollit, així com matèries que garanteixin el coneixement d’una tercera llengua, preferentment, l’anglesa.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

La formació professional capacita per exercir de manera qualificada diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s’organitza per famílies professionals. Els ensenyaments de la formació professional s’ordenen en:

  • Itineraris formatius específics, que són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.
  • Programes de formació i inserció (PFI), que estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria amb l’objectiu de proporcionar-los, d’una banda, la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.
  • Cicles de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, en què també hi ha cursos d’especialització per aprofundir coneixements després d’haver cursat un cicle formatiu. Els cicles formatius tenen una durada de 2.000 hores, que s’organitzen en dos cursos acadèmics; una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Els cursos d’especialització tenen una durada d’entre 500 i 720 hores. Amb la superació d’un cicle formatiu de grau bàsic s’obté el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica; amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic o tècnica, i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic o tècnica superior.

Nou cercador dels cicles de Formació Professional: Web Be_Pro https://fp.edubcn.cat/