OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

L’objectiu d’aquesta prova és que l’estudiant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria.

És una prova que s’adreça a l’alumnat que ja tingui els 18 anys o els compleixi durant l’any 2020 i que té pendents de superació cinc o menys matèries de quart d’ESO.

Per a presentar-s’hi cal que lliurin el full de sol·licitud a la secretaria del centre en el període que determini el Departament d’Educació.

Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o només  d’algunes matèries pendents.

Els departaments didàctics són els responsables de l’elaboració, aplicació i correcció de les proves.

L’avaluació correspon a l’equip docent avaluador. A cada centre hi ha un únic equip docent avaluador per a tot l’alumnat de les proves de compleció. Aquest equip, que està format per professorat de 4t curs i és designat pel director/a, es reuneix sota la presidència del/de la cap d’estudis. L’equip docent avaluador pren les decisions, de manera col·legiada, sobre les qualificacions i sobre l’acreditació de l’etapa. En conseqüència, té, entre d’altres, la potestat de decidir l’acreditació amb alguna matèria suspesa, sempre que es respectin els criteris establerts normativament. Tots els membres de l’equip docent avaluador han de signar les actes.

Per saber-ne més podeu consultar aquest enllaç

CALENDARI

Inscripció

 • Termini: del 3 de febrer (a les 9 h) fins al 10 de febrer de 2020
 • Presentació de la documentació per a l’exempció de la llengua catalana, si escau: del 3 de febrer al 10 de febrer de 2020
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 14 de febrer de 2020
 • Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d’àmbits: del 14 de febrer al 28 de febrer de 2020
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 4 de març de 2020

Prova

12 de març de 2020

 • de 9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic
 • de 15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
 • de 15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social

13 de març de 2020

 •  de 9.30 a 10 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana)
 • de 13 a 13.15h: descans
 • de 13.15 a 13.30h: verificació de la identitat dels aspirants
 • de 13.30 a 14.30h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua estrangera)

Qualificacions

 • Provisionals: a partir del 27 de març de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 30 de març a l’1 d’abril de 2020
 • Definitives: a partir del 3 d’abril de 2020

Segona convocatòria

Inscripció

 • Termini: del 28 de setembre (a partir de les 9 h) fins al 5 d’octubre de 2020
 • Presentació de la documentació de l’exempció de la llengua catalana, si escau: del 28 de setembre al 5 d’octubre de 2020
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 13 d’octubre de 2020
 • Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d’àmbits: del 13 al 26 d’octubre de 2020
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 29 d’octubre de 2020

Prova

5 de novembre de 2020

 • de 9 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic
 • de 15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
 • de 15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social

6 de novembre de 2020

 • de 9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirant
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana)
 • de 13 a 13.15 h: descans
 • de 13.15 a 13.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
 • de 13.30 a 14.30 h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua estrangera)

Qualificacions

 • Provisionals: a partir del 23 de novembre de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 24 al 26 de novembre de 2020
 • Definitives: a partir del 30 de novembre de 2020

 

PDF Continguts i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries