OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Per saber-ne més podeu consultar aquest enllaç

Continguts i criteris d’avaluació Descarregar PDF

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2021 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2020 o 2021.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2022. També hi pot concórrer l’alumne o alumna que faci els 17 anys l’any 2022 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  ​- Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.

   

 3. Haver cursat l’ESO (el quart curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir quart d’ESO en el present curs 2021-2022. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats en ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.​

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2020-2021.

Inscripció i realització de la prova

Tasque​s Calendari
Publicació al tauler d’anuncis del centre o al seu web dels cont​inguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries Abans d’obrir-se el període d’inscripció
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció De l’1 al 14 de febrer de 2022
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 15 i el 21 de febrer de 2022
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 22 al 25 de febrer de 2022
​Realització de les proves Del 2 al 15 de març de 2022*

*La prova es realitzarà preferentment entre el 2 i el 4 de març perquè hi hagi temps de convocar una segona vegada, dins del període establert, les persones que puguin estar confinades el dia de la prova.

Imprès de sol·licitud