BATXILLERAT a l’Alzina

Malauradament, a causa de la situació excepcional que estem vivint no podem fer les portes obertes de batxillerat  tal com hauríem volgut.

Com sabeu, tots els tràmits administratius encara estan suspesos. Així que acabi l’estat d’alarma i ens facin arribar les instruccions i el calendari, anirem publicant la informació a la pàgina web de L’Alzina i avisarem les famílies.

De moment, us fem cinc cèntims del que us podem oferir.

Som un centre que imparteix les modalitats de batxillerat de:

– Ciències i tecnologia

– Humanitats i ciències socials

Els  itineraris que proposa el centre permeten al nostre alumnat una àmplia tria i, per tant, l’alumnat té l’opció de personalitzar el seu currículum. Una altre tret que ens diferencia és la realització del treball de recerca en parelles al llarg del 2n i 3r trimestre del primer curs. La defensa oral es fa  el 1r  trimestre del segon curs de batxillerat.

Treballem fent un seguiment per ajudar l’alumnat en el seu dia a dia. Pensem que és essencial acompanyar-los i fer una orientació que els permeti tenir la informació necessària per poder fer la tria d’opcions que els encaminin cap al seu futur.

També participem en activitats programades per les universitats i altres organismes que aporten a l’alumnat una visió enriquidora, diversa i plural del món que els envolta.

Estructura del batxillerat

La informació que hi ha a continuació segueix el model del batxillerat LOE. Aquest model va entrar vigor el curs 2008-2009 i està constituït per un cicle de dos cursos acadèmics, que es poden fer en quatre anys com a màxim.

El currículum és el conjunt d’ensenyaments que l’alumne/a ha d’assolir al llarg de tot el procés d’aprenentatge del batxillerat. El currículum es divideix en dues grans parts:

Una part comuna. Està formada per les matèries comunes que cursa tot l’alumnat.

Una part diversificada. Està formada per les matèries de modalitat i les matèries optatives.

A cada matèria se li assigna un nombre setmanal d’hores de classe (d’1 a 4 hores). Els centres poden distribuir una part  de les matèries d’acord al seu plantejament curricular.

Cada alumne/a ha de cursar un mínim de 60 hores setmanals al llarg dels dos cursos del batxillerat, 30 hores setmanals per curs.

Al final del Batxillerat l’alumnat obté el TÍTOL de BATXILLERAT.

Amb aquesta titulació es pot accedir a:

 • Cicles formatius de grau superior
 • Graus universitaris
 • Món laboral

El batxillerat presenta 3 modalitats :

 • Modalitat de ciències i tecnologia
 • Modalitat d’humanitats i ciències socials
 • Modalitat d’arts ( que no impartim a L’Alzina):
 1. a) Arts plàstiques, imatge i disseny
  b) Arts escèniques, música i dansa

Les matèries

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/batxillerat.pdf

 1. Matèries comunes
 2. Matèria comuna d’opció
 3. Matèries de modalitat i específiques
 4. Treball de recerca

Matèries comunes:

 • Ciències per al món contemporani (I)
 • Educació física (I)
 • Filosofia i ciutadania (I)
 • Història de la filosofia (II)
 • Història (II)
 • Llengua catalana i literatura ( I i II )
 • Llengua castellana i literatura I i II )
 • Llengua estrangera (I i II)
 • Tutoria (I i II)

Matèries comunes d’opció (4 h):

Matemàtiques I i II (Ciències i tecnologia)

Llatí I i II (Humanitats)

Matemàtiques CS I i II (Ciències Socials)

Matèries de modalitat  i específiques (4h):

 1. Modalitat ciències i tecnologia
 • Biologia (I i II)
 • Ciències de la Terra i el medi ambient (I i II)
 • Dibuix tècnic (I i II)
 • Física (I i II)
 • Matemàtiques (I i II)
 • Química (I i II)
 • Tecnologia industrial (I i II)
 1. Modalitat humanitats i ciències socials (4h)
 • Economia
 • Economia de l’empresa (I i II)
 • Geografia
 • Grec (I i II)
 • Història de l’art
 • Història del món contemporani
 • Llatí (I i II)
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials (I i II)
 • Literatura universal
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 1. Matèries específiques (2 hores)
 • Psicologia
 • Sociologia

L’alumne/a ha d’haver cursat en el conjunt dels dos cursos de batxillerat un mínim de sis matèries de modalitat de les quals, com  a mínim cinc, han de ser de la modalitat triada.

Les matèries de nivell II s’han de cursar després d’haver cursat les matèries de nivell I corresponents.

Existeix la possibilitat de canviar de modalitat un cop finalitzat el primer curs. El centre ha de garantir que l’alumne/a faci un mínim de 4 matèries de la nova modalitat. També existeix la possibilitat de canviar una matèria un cop començat el curs: és necessari omplir un formulari dins un termini màxim d’un mes un cop començat el curs i cal el vistiplau del centre.

El treball de recerca

El treball de recerca forma part del currículum de l’alumnat. Aquest treball es comença durant el segon trimestre del primer curs, es fan els darrers retocs durant l’estiu i se’n fa l’exposició oral als inicis del primer trimestre de 2n. La nota del Treball de Recerca representa un 10% de la nota final de batxillerat.

Funcionament del batxillerat

L’alumnat de batxillerat disposa d’una hora setmanal de tutoria.
A més de les activitats pròpies de la tutoria (seguiment de la marxa del curs i del treball individual, entrevistes amb alumnat i famílies, control de faltes d’assistència…), durant el batxillerat es realitzaran una sèrie d’activitats per tal d’orientar l’alumnat a decidir sobre el seu futur.

Aquestes consisteixen a:

 • Conferències sobre temes interessants d’actualitat
 • Xerrades sobre les diferents sortides a partir del batxillerat:
 • Estudis universitaris i cicles formatius de grau superior.
 • Xerrades informatives per part de les universitats.
 • Assistència a les Jornades de Portes Obertes de diferents universitats.
 • Tutories individualitzades.

Convivència

La convivència en el centre es basa fonamentalment:

 • Puntualitat i assistència: La puntualitat és essencial per al bon aprofitament de les classes i l’assistència és obligatòria malgrat que els estudis de batxillerat no ho siguin.
 • Les faltes d’assistència sense justificar (10 o més hores) repercuteixen en les notes de totes les assignatures; tot i que si la situació es regularitza es recupera el resultat original.
 • Respecte per un mateix i per la resta de persones que conviuen en el centre.
 • Respecte per a les instal·lacions i els materials que s’utilitzen.

Responsabilitat i autonomia

El batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

Així mateix, l’ha de capacitar per accedir a l’educació superior.
Per assolir aquestes finalitats es fa imprescindible que l’alumnat sigui el protagonista del propi aprenentatge, que s’enfronti a la nova etapa amb responsabilitat i autonomia.

És molt important prendre consciència des de l’inici dels estudis que la mitjana aritmètica de les notes de primer i segon (90%) més la nota del TR (10%) ens donen el 60% de la nota d’accés a la universitat.

L’avaluació al batxillerat

L’avaluació al batxillerat és contínua i diferenciada per matèries. Cada matèria fixa els seus criteris d’avaluació que l’alumnat ha de conèixer des de l’inici del curs.

Al llarg del curs hi ha tres avaluacions després de les quals, es recullen les notes en un informe d’avaluació que l’alumnat ha de retornar signat per les famílies. La promoció de primer a segon curs es podrà fer :

 1. Aprovant totes les matèries.
 2. Amb avaluació negativa en dues matèries com a màxim.
 3. Amb tres o quatre matèries suspeses, l’alumne/a podrà repetir el curs o podrà cursar només aquestes matèries de primer.
 4. L’alumnat que passa a segon amb dues matèries suspeses de primer podrà optar a unes proves extraordinàries d’aquestes matèries a mitjans del mes d’octubre. En cas d’aprovar, es guarden les notes fins a final de curs. En cas de suspendre, l’alumnat té una altra opció el mes d’abril.
 5. L’alumnat de primer curs amb matèries pendents al juny pot presentar-se a proves extraordinàries de recuperació el mes de setembre.
 6. Els alumnes de segon tenen proves extraordinàries a finals de juny, per tal que es pugui presentar, si és el cas, a les PAU del mes de setembre.

L’avaluació final

L’avaluació ha de ser contínua , amb una visió global al llarg dels dos anys i ha de tenir molt present els objectius terminals de cada matèria i els objectius generals d’etapa. Al finalitzar l’etapa es fa l’avaluació de tot el currículum fet durant els dos anys . Per obtenir el títol de batxillerat i poder accedir a les PAU, o bé als cicles formatius de grau superior, cal tenir totes les matèries aprovades.