L’avaluació al batxillerat és continua i diferenciada per matèries. Cada departament didàctic fixa els seus criteris d’avaluació que l’alumnat ha de conèixer des de l’inici del curs.

Al llarg del curs hi ha tres avaluacions després de les quals, es recullen les notes en un butlletí que l’alumnat ha de retornar firmat per les famílies. A primer té lloc una preavaluació a mitjans del més d’octubre.
La promoció de primer a segon curs es podrà fer :

  1. Aprovant totes les matèries
  2. Amb avaluació negativa en dues com a màxim
  3. Amb tres o quatre matèries suspeses l’alumne/a pot repetir el curs o podrà cursar només aquestes matèries de primer.
  4. L’alumnat que passa a segon amb dues matèries suspeses de primer podrà optar a unes proves extraordinàries d’aquestes matèries a mitjans del més d’octubre . En cas d’aprovar es guarden les notes fins a final de curs. En cas de suspendre l’alumnat té una altre opció al més d’abril.
  5. L’alumnat de primer curs amb matèries pendents al juny pot presentar-se a proves extraordinàries de recuperació al mes de setembre.
  6. Els alumnes de segon tenen proves extraordinàries a finals de juny, per tal que es pugui presentar, si és el cas, a les PAU al mes de setembre.

L’avaluació final.
L’avaluació ha de ser contínua , amb una visió global al llarg dels dos anys i ha de tenir molt present els objectius terminals de cada matèria i els objectius generals d’etapa. Al finalitzar l’etapa es fa l’avaluació de tot el currículum fet durant els dos anys . Per obtenirel Títol de Batxillerat i poder accedir a les PAU, o bé als Cicles Formatius de Grau Superior, cal tenir totes les matèries aprovades.