Els apartats següents són un extracte de les normes de funcionament que consten també en l’agenda de l’alumne

Les normes de funcionament que s’esmenten a continuació s’han establert per tal que totes les persones que conviuen al centre gaudeixin d’una correcta relació i sàpiguen en tot moment quines pautes han de regir sobre el comportament, les activitats i les instal·lacions.

 • Entrades i sortides

  Les portes del centre romandran obertes durant quinze minuts a les hores d’entrada i sortida. També s’obriran durant cinc minuts a l’hora d’inici i acabament del pati a fi que els alumnes de Batxillerat puguin sortir. Fora d’aquestes hores s’haurà de demanar permís per entrar i sortir del centre.

 • Assistència i puntualitat

  És obligatòria l’assistència i la puntualitat a les classes i a les activitats acadèmiques organitzades pel centre per als seus alumnes. En cas de dubte sobre l’assistència d’un professor els alumnes han de romandre dins de l’aula i esperar les instruccions del professor de guàrdia.
  Qualsevol absència a classe caldrà justificar-la degudament omplint adequadament el model de sol·licitud de justificació que es lliura a consergeria (vegeu l’apartat de “Normativa de faltes d’assistència”).

 • Comportament

  La convivència al centre s’ha de basar en el respecte, l’ordre i el diàleg. La comunitat escolar som tots i hem de respectar els valors fonamentals. Els alumnes han de seguir les indicacions dels professionals del centre: professors, conserges i personal de secretaria. Per disposicions legals no es pot fumar a l’interior del recinte escolar ni als voltats del centre.
  S’ha de mantenir la higiene i netedat del centre, per tant, no es permès de menjar, ni tirar papers a terra, etc.
  El manteniment acurat i polit de la classe és responsabilitat del grup que l’ocupa. S’ha de respectar el material i les instal·lacions del centre com a béns comuns propis. Les destrosses hauran de ser reposades i abonades.

 • La tutoria

  Cada grup té assignat un professor-tutor que és el portaveu dels alumnes davant les Juntes d’Avaluació, del Claustre de Professors i de l’Equip Directiu. Cada tutor/a disposa d’una hora setmanal de visita per atendre aquelles consultes que els pares considerin oportú realitzar. Els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria al seu horari.

 • L’avaluació

  A finals d’octubre, començament de novembre, té lloc l’avaluació i es fa arribar als pares una petita comunicació sobre la marxa acadèmica dels alumnes. Durant el curs es duen a terme tres avaluacions, corresponents a cada un dels trimestres. Al final de cada trimestre, després de la sessió d’avaluació del professorat, el tutor/a lliura a l’alumne el butlletí de notes, el qual, un cop signat pels pares ha de retornar al tutor

 • Comunicació centre i la família

  Els mecanismes establerts són:
  les reunions d’inici de curs i d’aula on s’informa a les famílies sobre el funcionament; les entrevistes amb el tutor o altres professors; i l’agenda que és l’eina de planificació del treball de l’alumne. El professorat i la família disposa a l’interior de l’agenda d’uns fulls setmanals destinats a intercanviar comunicacions.

  Cada família disposa d’un nom d’usuari i contrasenya per accedir al programa Tutoria i consultar les possibles incidències del seu fill/a, així sol·licitar la justificació de faltes d’assistència.

  Totes les comunicacions enviades per l’Equip directiu, professorat i secretaria s’envia des de l’aplicació Tokapp i les rebreu per aquesta aplicació.

 • Normativa de vaga a partir de tercer d’eso

  En aquest document podeu trobar un resum de les NOFC pel que fa al dret de vaga dels alumnes a partir de tercer d’eso.