Per fer un bon ús

Cal començar recordant dos principis fonamentals, sabuts de tots:

  • El professor/a, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer en cada moment.
  • L’ordinador, a l’escola, és una eina de treball.

1. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada. Els ordinadors no s’endollaran durant les classes, si no es descarrega la bateria.

2. Per poder fer útil aquesta eina (l’ordinador), cal ser molt àgil en l’execució de les instruccions que dona el professorat en cada moment (arrencar l’ordinador, obrir i tancar tapes…).

Hi ha tres opcions bàsiques i l’alumnat ha de saber quina correspon a cada matèria:

a) L’ordinador s’utilitza sempre i, per tant, cal posar-lo a punt .
b) L’ordinador s’utilitza en funció del que diu el professor /a a l’inici de la classe. L’alumne/a el té a mà, però no l’inicia fins que ho diu el professor/a.
c) L’ordinador no s’utilitza mai o quasi mai. L’alumnat el té guardat a la motxilla.
En tots els casos, el professorat indicarà quan l’alumnat ha d’obrir i tancar l’ordinador. Mentre el professor/a explica, els ordinadors han d’estar amb la tapa abaixada (ells sols es posaran en mode d’hivernació). Així mateix, cal tenir sempre paper i llapis a mà perquè si falla l’ordinador no es quedin sense treballar.

3. En horari escolar, els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic i en cap cas es faran tasques diferents amb l’ordinador de les que indiqui el professorat. Per tant, no es pot escoltar música, veure fotos, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues… Només si el professor/a ho diu expressament, podem fer una excepció a aquesta norma.

No seguir aquesta norma tindrà conseqüències en la nota de la matèria corresponent. A més el professorat podrà retirar l’ordinador quan se’n faci un mal ús.

4. No es poden fer servir els portàtils als passadissos ni al pati. Tampoc entre classe i classe. Només podem utilitzar els portàtils a les aules i a la biblioteca (únicament per fer deures). A les guàrdies no es farà ús de l’ordinador si no hi ha una indicació expressa del professor/a que encarrega la feina.

5. Els portàtils han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom i núm. de sèrie.

6. Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matèries a “Els Meus Documents”. És convenient fer diàriament còpies de seguretat al llapis de memòria.

7. Acompanyant el portàtil, s’han de portar auriculars tot i que tan sols es podran fer servir quan el professorat ho demani. És molt recomanable l’ús d’un ratolí i d’una funda per protegir el portàtil dels cops.

8. En els canvis de classe, els ordinadors no han de quedar a l’abast de ningú més que no sigui el seu propietari. Els ordinadors oblidats seran recollits pel professorat i els retornarà el tutor al cap de 3 dies. És convenient tancar la pantalla de l’ordinador en els canvis de classe. Hem d’evitar al màxim els riscos de caigudes i trencaments.

9. Segons indicacions de la carta de garantia, fer ús de programari que no sigui l’incorporat de fàbrica suposa perdre la garantia. És per això que, als alumnes que tinguin un altre programari, se’ls formatarà l’ordinador per tornar-lo al punt d’inici.

Penseu que els ordinadors són només una eina més per treballar a l’aula i que pot ajudar-vos a assolir les competències i anar progressant durant el curs.

Així doncs, FEU-NE UN BON ÚS.