A l’Institut L’Alzina, considerem que un bon ambient de treball i de respecte entre totes les persones que hi convivim és imprescindible per al desenvolupament de la tasca diària.

Els aparells tecnològics d’ús comunitari i propietat del centre (ordinadors, pissarres digitals, equips de so, etc…) poden facilitar la feina i aprenentatge, i ajuden a millorar els resultats. Però la utilització de certs dispositius electrònics, d’ús i propietat privats, per part de l’alumnat (telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, consoles portàtils…), produeix l’efecte contrari, perquè distreu, distorsiona les classes i, sobretot, provoca conflictes de convivència entre els membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat i PAS).

L’article 18.1 de la Constitució cita com a fonamentals els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. És per aquesta raó que la normativa de funcionament de l’institut recomana que l’alumnat no porti al centre el mòbil, ni cap altre aparell que no sigui necessari per a l’estudi,  ja que no n’és permesa la seva utilització en tot el recinte escolar excepte en els casos en què, amb un objectiu pedagògic, el seu ús estigui autoritzat per un professor o una professora. També es permetrà el seu ús a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO a les hores d’esbarjo i exclusivament en els espais d’esbarjo (el mal ús d’aquests dispositius i les conseqüències que se’n puguin derivar seran responsabilitat de l’alumne/a i la seva família). Fora d’aquest espai i malgrat sigui l’hora de l’esbarjo, s’aplicarà la norma habitual com si fos horari lectiu.

En qualsevol cas, l’incompliment d’aquesta normativa suposarà aplicar les mesures recollides a les NOFC del centre.  

Dintre el recinte escolar no hi ha cap urgència que justifiqui la utilització del telèfon mòbil. Les famílies, en qualsevol moment, poden trucar al centre i, en cas de necessitat, l’alumnat també pot demanar fer ús del telèfon de l’institut.

Pel que fa a la sostracció, pèrdua o deteriorament d’aquests dispositius electrònics, l’institut no se’n fa responsable i no iniciarà cap mena de gestió o denúncia davant les autoritats. 

Us demanem la vostra col·laboració i comprensió per tal d’ajudar els vostres fills i les vostres filles a fer un bon ús d’aquests tipus d’aparells.

Firmant aquest document, accepteu aquestes normes per aquest curs i fins que el vostre fill o la vostra filla acabi la seva escolarització a L’Alzina.

Esther Sobré

Directora

PDF-Comunicat a les famílies sobre la normativa