En les NOFC està aprovada la normativa de control de faltes d’assistència. Aquest preveu el següent mecanisme de control

I. L’assistència diària a classe és obligatòria. L’ús de la biblioteca en horari lectiu queda restringit a les indicacions del professorat. El professor de guàrdia de biblioteca controlarà el motiu pel qual són allà.

II. Justificació de faltes d’assistència:

 • Si la família coneix prèviament el motiu d’una absència, convé que ho comuniqui per escrit al tutor/a o telefònicament al centre (93 340 98 50). Si està malalt, cal que telefoni a primera hora i ho digui.
 • En cas de comunicació telefònica, caldrà a posteriori lliurar als tutors el full de justificació d’absència degudament omplert.

Criteris de justificació d’absències:

 • Tota absència d’hores soltes al centre ha d’estar obligatòriament documentada (justificants mèdics, certificats, i altres).
 • Els pares poden justificar fins a dos dies seguits per malaltia, però al tercer s’haurà de justificar documentalment.
 • No es justificaran les faltes d’assistència per motiu d’haver-se de preparar un examen.
 • No es justificaran les faltes d’assistència a classe per motiu d’haver-se adormit.
 • No es justificaran els retards a les classes.
 • Tampoc es justificaran aquells motius que el tutor/a consideri improcedents.
 • La sol·licitud de justificació de faltes d’assistència es presentarà en un termini màxim de cinc dies a partir de la falta.
 • L’imprès de sol·licitud de justificació, que va adreçat al Cap d’Estudis, s’ha de recollir a consergeria. Aquest imprès es tornarà junt amb la documentació adequada al tutor/a.

 La família pot rebre fins a tres avisos quan les faltes són no justificades:

 • 1r  avís del tutor/a als pares: fins a 10 h. de faltes no justificades.
 • 2n avís del Cap d’Estudis als pares: entre 10 i 20 h. de faltes no justificades.
 • 3r  avís i convocatòria d’entrevista amb la direcció i la treballadora social quan cap dels anteriors avisos hagi estat atès.

Cal recordar que l’acompliment de la normativa sobre normes de funcionament per part dels alumnes comportarà l’aplicació de sancions disciplinàries. L’Equip Directiu vetllarà pel seguiment i compliment d’aquesta normativa.