Perquè els vostres fills i filles siguin competents han de poder resoldre situacions i problemes de la vida real en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats i actituds. Les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals que treballaran durant l’etapa són les que els permetran assolir-ho.

L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo per millorar el seu procés d’aprenentatge.

Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència al grau d’assoliment de les competències corresponents, encara que les matèries s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes globalitzadors.

Matèries de l’ESO i àmbits als que pertanyen

Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Aranès, Llengües Estrangeres i Llatí Lingüístic
Matemàtiques Matemàtic
CN: Física i Química, CN: Biologia i Geologia,

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional, Tecnologia, TIC (Informàtica) i Cultura Científica

Cientificotecnològic
CS: Geografia i Història, Cultura Clàssica, Economia i Emprenedoria Social
Música, Educació Visual i Plàstica i Arts Escèniques i Dansa Artístic
Educació Física Educació física
Cultura i Valors Ètics, Filosofia i Religió Cultura i valors

 

Àmbits transversals a totes les matèries

Les competències d’aquests àmbits es treballen a cada curs des de totes les matèries i són avaluades conjuntament per l’equip docent Digital
Personal i social

 

Funcions i instruments de l’avaluació

 Avaluar comporta recollir dades, analitzar-les, valorar-les i prendre decisions. Avaluar serveix als alumnes per:

  • Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés d’aprenentatge d’acord amb les característiques pròpies
  • Conèixer i posar en pràctica estratègies per superar les dificultats
  • Desenvolupar habilitats i actituds que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida

Els nois i noies progressen millor quan entenen allò que s’espera d’ells, participen en les activitats d’aprenentatge de manera activa i crítica i, conscients dels seus encerts i dificultats, prenen decisions amb relació al seu aprenentatge.

Alguns instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que poden utilitzar tant els docents com els vostres fills i filles són: carpeta d’aprenentatge, base d’orientació, observació sistemàtica, diari d’aula, prova oral i escrita, conversa o entrevista i rúbrica.

 

Canals de comunicació i participació de les famílies

Per compartir l’evolució del procés d’aprenentatge, el centre fa

Reunions col·lectives una, com a mínim, a l’inici de cada curs
Entrevistes individuals una, com a mínim, al llarg de cada curs
Informe d’avaluació un, com a mínim, al final de cada trimestre. Cada centre elabora el seu propi model per informar sobre l’evolució del procés d’aprenentatge de l’alumne, els aspectes personals i les mesures de suport, si escau.
un altre a final de curs. Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment són:

AE: assoliment excel·lent AN: assoliment notable AS: assoliment satisfactori NA: no assoliment

Cada valoració va acompanyada d’explicacions que fan referència als criteris d’avaluació i a les competències dels àmbits i matèries.

Consell orientador és l’informe que conté l’orientació sobre l’itinerari formatiu de l’alumne i, si escau, indicacions personalitzades que inclouen mesures i recomanacions per al curs següent. A final d’etapa es lliura com a document oficial de l’avaluació.
Historial acadèmic és el document acadèmic que reflecteix els resultats de l’avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l’alumne al llarg de l’etapa. Té valor acreditatiu dels estudis cursats. Es lliura a l’alumne al final de l’etapa.

 

El pas de curs

L’alumne…

amb tots els nivells competencials assolits passa de curs
amb alguns nivells competencials no assolits pot passar de curs si l’equip docent considera que té bones expectatives de millora i/o ve determinat pel seu PI. L’equip docent proposarà mesures personalitzades perquè l’alumne assoleixi els nivells competencials del nou curs.
excepcionalment romandrà un any més en el mateix curs.
amb altes capacitats té la possibilitat de reduir un curs la permanència en l’etapa. En aquest cas, si encara no el té, s’ha d’elaborar un PI.

 

L’assoliment de les competències del curs de les matèries amb continuïtat dins l’etapa i dels àmbits transversals comporta l’assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors.

La graduació de l’ESO: en finalitzar el quart curs, l’alumne obté el títol de graduat o graduada en ESO quan ha assolit les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals.