Formulari armariet pel curs 2019-2020

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer “Famílies Alzina curs 2018-2019”   del qual és responsable l’Institut l’Alzina. La finalitat d’aquest fitxer és el enviament d’informació exclusivament relativa a la vostra relació amb el nostre centre durant el curs 2019-2020. D’acord a l’exposat, autoritzeu al responsable del fitxer al tractament de les seves dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant fotocòpia del seu DNI adreçat al nostre institut. Passatge Salvador Riera, 2 08027 Barcelona o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament dirigit a a8039057@xtec.cat