L’alumnat de 1r d’ESO cursa les matèries comunes següents:
 • Llengua catalana i literatura  3 hores
 • Llengua castellana i literatura 3 hores
 • Llengua anglesa  3 hores
 • Matemàtiques 3 hores
 • Música  2 hores
 • Tecnologia 2 hores (1 hora al taller)
 • Ciències Socials 1 hora (algunes sessions en anglès)
 • Pràctiques de laboratori de Ciències Naturals 1 hora (en anglès)
 • Educació Física 2 hores
 • Cultura i valors ètics 1 hora
 • Educació Visual i Plàstica 2 hores
 • Projectes a través de les matèries de Ciències Socials i Ciències Naturals (2 hores de cadascuna de les matèries, en franges de dues hores). Les diverses matèries hi col·laboraran en diversos continguts durant el curs.
Les dues hores d’optatives tenen com a objectiu promoure l’hàbit lector en l’alumnat, tant en llengua catalana com en llengua castellana.
Aquell alumnat que tingui dificultats en les matèries de llengua catalana, castellana i matemàtiques tindrà l’acompanyament de l’equip d’orientació  a través la matèria Millora’t.