MatèriaHores
Llengua castellana i literatura3+1h
Llengua catalana i literatura3h
Anglès3h
Ciències socials 3h
Matemàtiques3h
Ciències experimentals 3h
Tecnologia2h
Educació física2h
Música2h
Educació visual i plàstica2
Cultura i valors ètics1
Matèria optativa 2h
Tutoria1h
TOTAL 30h