Concurs Literari Sant Jordi 2015

ELS DEPARTAMENTS DE LLENGÜES DE L’INS L’ALZINA CONVOQUEN EL CONCURS LITERARI A L’INSTITUT

BASES :

 • 1a Participants

  Els alumnes del centre, els quals, pel sol fet de participar-hi, accepten aquestes bases.

 • 2a Categories:

  a) Prosa catalana, per als alumnes de primer i segon d’ESO
  b) Prosa catalana, per als alumnes de tercer i quart d’ESO
  c) Prosa catalana, per als alumnes de primer i segon de BATX
  d) Poesia catalana, per als alumnes de primer i segon d’ESO
  e) Poesia catalana, per als alumnes de tercer i quart d’ESO
  f) Poesia catalana, per als alumnes de primer i segon de BATX
  g) Prosa castellana, per als alumnes de primer i segon d’ESO
  h) Prosa castellana, per als alumnes de tercer i quart d’ESO
  i) Prosa castellana, per als alumnes de primer i segon de BATX
  j) Poesia castellana, per als alumnes de primer i segon d’ESO
  k) Poesia castellana, per als alumnes de tercer i quart d’ESO
  l) Poesia castellana, per als alumnes de primer i segon de BATX
  m) Treballs en llengua anglesa
  n) Treballs en llengua francesa
  o) Assaig o cultura grecollatina

 • 3a Termini de presentació:

  DIMECRES 8 d’abril de 2015 (14.00 h) (a Consergeria).

 • 4a Presentació formal dels treballs:

  • Impressió en paper, per quadriplicat i amb títol. Cal enviar-ne una còpia a l’adreça santjordialzina15@gmail.com especificant a l’assumpte el títol de l’obra presentada, la categoria i la llengua (per ex. Prosa catalana, 2nESO).
  • L’extensió màxima dels treballs serà de tres fulls DIN A4 ( amb un màxim de 35 línies per full), impresos a una cara, a doble espai, amb lletra Arial 12 i amb títol.
  • Cada alumne/a pot presentar tants escrits com desitgi, però només podrà optar, com a màxim, a dos premis i de categories lingüístiques diferents.
  • Les obres han d’anar dins un sobre mida foli, en el qual NO ha de constar el nom de l’autor, sinó només la categoria i el títol.
  • Aquestes dades es repetiran en un altre sobre petit tancat dins del qual s’escriurà el nom i el curs de l’autor/a.
 • 5a Jurat:

  Estarà format pel professorat dels seminaris de llengües.

 • 6a Premis

  Els premis seran lliurats amb la col·laboració de l’AMPA. Hi haurà un premi per categoria, que tant podrà ser declarat desert com compartit « ex æquo », segons decisió inapel·lable del jurat, el qual valorarà tant el contingut com la correcció lingüística.

 • 7a Lliurament de premis:

  En l’acte de celebració de Sant Jordi, dijous , 23 d’abril de 2015

 • 8a Devolució d’originals:

  Es recomana de recollir-los com més aviat millor en els seminaris de les llengües respectives.

 • Notes:

  * Els treballs guanyadors de les diferents categories de llengua catalana seran presentats per l’institut al concurs del districte de Sant Andreu.

  * Els treballs guanyadors (presentats amb suport informàtic) es penjaran a la pàgina WEB de l’Ins L’ALZINA i publicats a la revista del centre.