Requeriments

  • Escolarització complerta a Catalunya (des de l’EGB o Primària).
  • No haver estat exempt de català.
  • Inici de l’escolarització a partir del curs 1978-79 (inclòs). Acompleix aquest requisit la gent nascuda a partir de 1972.
  • Si has nascut abans del 1972 i vols obtenir el certificat de català has de dirigir-te al Departament d’Educació (per normativa els instituts no els podeu certificar).

Com es sol·licita?

Si no viviu a Barcelona o no sou exalumnes us recomanem que el demaneu a l’institut públic més proper al vostre domicili. Gràcies per la vostra comprensió.

PRESENCIALMENT: Portar a la Secretaria del centre la sol·licitud complimentada (pots descarregar-la aquí) i la documentació que s’indica a la taula d’equivalències amb el DNI de la persona que sol·licita el certificat. No cal que vingui el titular personalment. El certificat es lliurarà en paper.

PER CORREU ELECTRÓNIC: Enviar al correu a8039057@xtec.cat sol·licitud complimentada (pots descarregar-la aquí) i la documentació que s’indica a la taula d’equivalències amb el DNI de la persona que sol·licita el certificat. Ens heu d’indicar si el el certificat el voleu en paper o en format digital (només vàlid per tramitar-ho telemàticament).

DESCARREGA LA SOL·LICITUD

Documentació a aportar i Taula d’equivalències

Només es poden sol·licitar els nivells que s’indiquen.

Estudis realitzats Cal haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
NIVELL B2
EGB / FP1 Totalitat de l’EGB i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Totalitat de l’EGB i FP1 i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de FP1 o certificat acreditatiu*

ESO Totalitat de l’ ESO i, com a mínim, quatre cursos de l’educació primària a centres de l’Aragó. Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària , historial acadèmic o certificat acreditatiu*

NIVELL C1
BUP Totalitat l’EGB i BUP i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB, , historial acadèmic o certificat acreditatiu*

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de BUP o certificat acreditatiu*

FP2 Totalitat l’EGB, FP1 i FP2  i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats. Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB, historial acadèmic o certificat acreditatiu*

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de FP1 i FP2 o certificat acreditatiu*

BATXILLERAT 3 cursos qualsevols de Primària i 5 qualsevols entre ESO i BATX i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària, historial acadèmic o certificat acreditatiu*

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de Batxillerat

ESO 3 cursos qualsevols de Primària i tota l’ESO s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Aquesta equivalència és d’aplicació a partir del curs 2007-2008, sense caràcter retroactiu. Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària, historial acadèmic o certificat acreditatiu*

*certificat acreditatiu: en cas de no tenir el llibre d’escolaritat, heu d’anar a l’escola o institut on vau estudiar la primària/secundària/batxillerat/FPI/FP2/BUP, per demanar un certificat que indiqui els anys i els cursos d’escolaritat i la frase “l’alumne ha cursat i aprovat la matèria de llengua catalana”  o l’historial acadèmic.

Aquelles persones que no acompleixin els requisits anteriors s’han d’adreçar a:

Departament d’Ensenyament
Via Augusta, 202-226 | Barcelona
Telèfon: 934 006 900

Aquí podeu consultar la ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística i la web d’ Equivalències i acreditació de coneixements de català.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22046-reconeixement-b2-c1-catala?category=742b7874-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Termini de lliurament del certificat?

És d’aproximadament  5-7 dies des de la sol·licitud.

Validesa

El certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística són títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida.