CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL DE RECERCA

 

L’ELECCIÓ DEL TEMA

Aquest treball representa una introducció al mètode de recerca. És per tant, una petita investigació, dirigida per un tutor/a, en la qual hauràs de demostrar tota una sèrie d’estratègies de treball (iniciativa, recerca d’informació, capacitat de síntesi, elaboració de conclusions, etc.). El tema, per tant, hauria d’estar relacionat amb la teva modalitat de batxillerat i amb els teus interessos personals. Cal, així mateix, que sigui un tema força delimitat i que puguis abordar en funció del temps que tens, i de les teves capacitats. En aquest aspecte, és fonamental l’orientació que et pugui donar el teu tutor/a

 1. REALITZACIÓ DEL TREBALL

A finals de juny, tindràs una entrevista amb el teu tutor/a per concretar el tema i preparar un pla de treball per a l’estiu. Recorda que el 2n de Batxillerat és un curs amb temaris força carregats i que, per tant, quanta més feina puguis avançar a l’estiu, molt millor serà per a tu.

El treball s’ha de lliurar a finals de novembre del 2011 . Això vol dir que, al mes de setembre, hauries de tenir ja fet l’esborrany del treball a fi que el teu tutor el pugui revisar.

 

 1. SEGUIMENT DEL TREBALL

En el teu horari et trobaràs dues hores setmanals dedicades al treball de recerca. El teu tutor segurament tindrà també lliures aquestes hores, de forma que us podreu reunir sempre que calgui. El tutor/a fixarà la periodicitat en què us haureu de veure per anar orientant-te. En aquestes sessions el tutor/a examinarà el treball que has fet i et donarà les pautes necessàries. A cada entrevista, el tutor farà una valoració del treball. La  suma d’aquestes valoracions constituirà la nota de seguiment. La no assistència a una entrevista, s’haurà de justificar per escrit. L’ABSÈNCIA REITERADA A LES SESSIONS DE SEGUIMENT SUPOSARÀ LA NO SUPERACIÓ DEL TREBALL.

 

 1. L’EXPOSICIÓ ORAL

A finals d’octubre/començaments de novembre s’organitzaran els tribunals per a les exposicions orals dels treballs. En cas de treballs fets per dues o més persones, cada una d’elles haurà de fer la seva exposició. El tribunal podrà  fer preguntes sobre el contingut del treball.

En el seu moment, ja et donarem les pautes per preparar aquesta exposició. A aquestes sessions, hi podran assistir alumnes de 1r de Batxillerat.

 

 1. AVALUACIÓ DEL TREBALL

La nota final del treball la decidirà el tribunal i estarà constituïda per les notes de:

Seguiment (inclou: assistència periòdica, iniciativa, mètode de treball, recerca d’informació): 30%

Exposició oral (es valorarà l’estructura de l’exposició, l’expressió oral, la capacitat de síntesi i les respostes a les preguntes del tribunal): 10%

Contingut (quantitat, qualitat  i originalitat de la informació, assoliment dels objectius inicials, material consultat): % a decidir pel Departament

Aspectes formals (inclou presentació final – índex, bibliografia, cites bibliogràfiques -, correcció ortogràfica, lèxic adequat, coherència):% a decidir pel Departament.

El treball de recerca  representa el 10% de la qualificació final del batxillerat. Per tant, per aprovar el 2n de Batxillerat, s’ha de tenir aprovat el treball de recerca. La nota del treball es donarà amb la 2ª avaluació del curs.

 

F) NORMES DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

 

 1. Presentació formal

L’extensió haurà de ser d’entre 20 i  50 pàgines (sense comptar els annexos), que s’hauran de presentar degudament  enquadernades

Els fulls seran Din A4

Cal que estigui escrit amb processador de textos.El tipus de lletra serà Times New Roman 12 i l’interlineat de 1,5.

Només s’ha d’imprimir una sola cara del full de paper

Els títols s’escriuen en majúscules

Els marges han de ser amples, especialment el de l’esquerra, i s’han de justificar tots dos sempre que sigui possible

Les notes es poden inserir a peu de pàgina o al final del treball

La portada, que haurà d’ocupar una pàgina sencera, haurà de contenir la següent informació:

Títol

Autor/a

Curs

Tutor/a del treball

Data de presentació

 

 1. Introducció o capítol inicial

Haurà de constar forçosament dels següents apartats:

 • Objectius i contingut del treball
 • Hipòtesi (si s’escau)
 • Metodologia i problemes que s’han presentat al llarg del treball

L’extensió d’aquesta part hauria de ser d’un a dos fulls

Aquesta part s’ha d’ajustar al treball que es presenta, i, per això, s’ha de redactar un cop el treball estigui finalitzat.

 

 1. Cos del treball

El formen els capítols i subcapítols en què es desenvolupen les idees. Cal que estigui ben estructurat i ha de seguir un guió que reculli totes les dades del treball. Les frases han de ser curtes i fàcils d’entendre i has d’utilitzar el vocabulari específic del tema.

 

 

 

 1. Conclusions

Al final del treball hi haurà d’haver un capítol sobre: Resultats o conclusions. Aquí hauràs d’explicar fins a quin punt has assolit els objectius plantejats, què has aconseguit demostrar o quins temes queden pendents. També has de donar la teva opinió personal sobre el tema.

 

 1. Annexos

Els annexos reuneixen tots els documents o reproduccions que amplien, il·lustren o complementen un treball i que, per la seva peculiaritat o volum, no es poden integrar en el text o a peu de pàgina

 

 1. L’índex

L’índex ha de reflectir el contingut del treball, les seves diferents parts i les pàgines on les podem trobar. L’índex pot col·locar-se tant al principi com al final del treball (darrera de la bibliografia)

 

 1. Les citacions al text:

En un treball se citen sovint textos d’autors consagrats per reforçar certes afirmacions o per enfortir algun comentari que s’hi exposa. Els fragments que es citen han de tenir una extensió raonable i caldrà escriure’ls entre cometes. Les citacions llargues tenen un tractament gràfic especial, ja que es separen del cos del treball per mitjà d’alguns espais en blanc, amb un marge esquerre més ampli  i  s’escriuen amb lletra més petita. De cada citació n’especificarem l’autor i la font.

 

 1. La bibliografia

Al final del treball heu d’incloure un llistat de tots els llibres, articles o documents que hagin estat consultats per a la realització del treball. Els llibres o articles s’ordenen alfabèticament pel primer cognom de l’autor. Les dades bibliogràfiques han de seguir aquests criteris:

 

a)Per fer la citació d’un llibre:

Cognom de l’autor (en majúscules), seguit de la inicial del nom. Títol del llibre (i subtítol, si n’hi ha) en cursiva. Número de l’edició (si no és la primera). Ciutat on s’ha publicat: Nom de l’editorial, Any de l’edició, pàgines.  Volum i sèrie si es tracta d’una col.lecció.

En el cas que es citi diverses vegades el mateix llibres, s’acostuma a utilitzar l’abreviatura: op.cit.(obra citada)

 

b)Per fer la citació d’una revista o un diari:

Cognom de l’autor (com al llibre). Títol de l’article, entre cometes. Nom de la revista, en cursiva.Ciutat: Volum, data, número de la revista, pàgines on es troba l’article

 

 1. Per fer la citació de pàgines web.

(Si es coneix) cal citar l’autor i el títol del document (segons els criteris anteriors), la ciutat d’edició i l’any. A continuació i entre parèntesis quadrats: pàgina web i data de la consulta.

 

 

 

Juny 2011

Coordinació de Batxillerat