Entrades

Proves GESO 2021

Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius; a cada centre es constitueix una junta d’avaluació formada per professors de quart d’ESO i presidida pel cap d’estudis.

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/10230-graduat-eso?moda=1

REQUISITS

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:

 1. Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acrediti):
  – tenir un contracte laboral que els impedeixi d’assistir al centre educatiu en règim ordinari,
  – trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o
  – ser esportista d’alt rendiment.
 2. Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
 3. Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presentin a les proves.

 

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2020-2021.

Inscripció i realització de la prova

Abans que s’obri el període d’inscripció, els centres publiquen al tauler d’anuncis o al web els criteris d’avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries.

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar entre l’1 i el 12 de febrer de 2021 a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre romangués tancat en aquest període, el document de sol·licitud per fer les proves s’enviarà per correu electrònic al centre. En un termini màxim de dos dies, el centre respondrà al remitent que ha rebut la sol·licitud.

El centre publica el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses, que es podrà consultar entre el 15 i el 19 de febrer de 2021. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d’aquestes llistes, del 22 al 24 de febrer, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

Si a causa de les restriccions sanitàries el centre estigués tancat en aquest període (del 15 al 24 de febrer), el centre informarà per correu electrònic a totes les persones que han presentat la sol·licitud si han estat admeses o excloses.

Les proves es realitzaran entre l’1 i el 12 de març. La prova es realitzarà preferentment l’1 o el 2 de març perquè hi hagi temps de convocar una segona vegada, dins del període establert, les persones que puguin estar confinades el dia de la prova.

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre romangués tancat el dia de la prova, caldrà que el centre informi les persones admeses sobre com es realitzarà la prova de  forma no presencial, dins del període establert.

El dia de la prova, els alumnes han de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora.

Si a causa de les restriccions sanitàries la prova no és presencial, el centre informarà les persones admeses sobre les condicions de realització de la prova per tal de garantir la identitat de l’examinat.

Inscripció proves GESO

Us informem que ja ha començat el termini per inscriure’s a les proves GESO al nostre centre. Aquesta prova està destinada als nostres exalumnes de l’ESO que van finalitzar a l’any 2018 o 2019.

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2020 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2018 o 2019.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2020.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2020 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

Calendari

Calendari
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció Del 3 al 14 de febrer de 2020
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 17 i el 21 de febrer de 2020
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 24 al 26 de febrer de 2020
Realització de les proves Durant el mes de març

Calendari proves

El dia de la prova, els alumnes han de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora.

Dilluns 9 de març, 9:00 aula biblioteca 

Àmbit de la comunicació

Durada màxima: 4 hores

Matèries:

 • llengua catalana i literatura,
 • llengua castellana i literatura i
 • llengua estrangera (anglès o francès)

 

Dimarts 10 de març, 9:00 aula biblioteca

Àmbit cientificotecnològic

Durada màxima: 3 hores

Es permet l’ús de calculadora bàsica no programable i no implementada en aparells de comunicació o reproducció.

Matèries:

 • ciències de la naturalesa,
 • matemàtiques,
 • tecnologies i
 • aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient

 

Dimecres 11 de març, a les 9:00

Àmbit social

Durada màxima: 2 hores

Matèries:

 • ciències socials,
 • geografia i història,
 • educació per a la ciutadania,
 • aspectes d’educació visual i plàstica i
 • música

Imprès

Imprès de sol·licitud

 

Més informació

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titol-eso/