Entrades

Calendari proves GESO

Ja està disponible el calendari de les proves GESO 2020,

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO) per a persones de més de 18 anys.  La prova es porta a terme en centres i aules de formació de persones adultes.

Terminis d’inscripció

  • Primera convocatòria: del 3 al 10 de febrer de 2020
  • Segona convocatòria: del 28 de setembre al 5 d’octubre de 2020

 

Més informació

https://www.alzina.cat/proves-geso/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/

 

 

Proves GESO

Prova per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO)


Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO) per a persones de més de 18 anys.  La prova es porta a terme en centres i aules de formació de persones adultes.

Terminis d’inscripció

  • Primera convocatòria: De l’1 al 14 de febrer de 2019

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s’han validat algunes de les dades aportades han de presentar, si es tracta de les dades personals, l’original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Si és el cas, aquests documents s’han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, en mà o per correu certificat (fotocòpia compulsada). Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l’aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Consulteu la documentació justificativa específica que han de presentar les persones que sol·liciten:

Per poder-se inscriure a la prova cal tenir com a mínim 18 anys el dia de la prova.

Inscripcions

> Per internet

Alternativament es podrà presentar la petició de forma presencial a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Més informació aquí