Entrades

Ajuts menjador curs 2020-2021

 • S’atorguen ajuts ordinaris de 4’43€ i també extraordinaris fins un màxim de 6’33€ per a les rendes més baixes.
 • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2019.
 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran a través d’un formulari telemàtic adreçat a l’alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2020-2021, en dos períodes de sol·licituds:

 • Període de sol·licituds de juny 2020: entre el 23 de juny i el 9 de juliol, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 10 de juliol.
 • Període de sol·licituds de setembre 2020: entre el 7 i el 20 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 23 de setembre.
 • Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació.

– Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de Serveis Socials

– Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. Aquesta petició ha d’anar acompanyada d’una valoració social.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Fer la sol·licitud telemàtica

La sol·licitud es pot fer des de qualsevol dispositiu mòbil. Un cop emplenada la sol·licitud i enviada es generarà un resguard de la sol·licitud que caldrà  signar i lliurar al   centre amb la documentació que sigui necessària.

Suport a les famílies

Normativa

 • RESOLUCIÓ Núm 4841 – 05.06.2020 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 27 de maig de 2020, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.

 

 

Beques menjador

Benvolgudes famíiles,
 
Les beques menjador es garantiran amb targetes moneder mentre no hi hagi institut. 
Es distribuiran a les famílies d’alumnat beneficiari de la beca menjador targetes moneder amb l’import de la prestació per comprar aliments mentre duri l’emergència pel coronavirus. Les targetes començaran a distribuir els pròxims dos o tres dies a través de l’Ajuntament de Barcelona. Es carregarà a cada família l’import de la prestació diària pel total de dies que duri el tancament. La mesura serà vigent fins que es torni a obrir l’institut. Aquestes targetes cada família podrà utilitzar-les per comprar aliments en qualsevol establiment. Rebrem instruccions properament sobre com es fará el repartiment de les targetes. 
Cordialment, 
 
Equip directiu. 

Beques Benjamin Franklin per a joves d’entre 16 i 18 anys

S’han publicat les beques Benjamin Franklin. S’adrecen a joves d’entre 16 i 18 anys. La selecció la fa l’Ambaixada dels EUA a Espanya. El programa el finança el Departament d’Estat dels EUA i té l’objectiu de promoure les relacions entre les joves generacions d’europeus, asiàtics i nord-americans, i crear consciència sobre els valors que comparteixen. L’acció es durà a terme a la Universitat de Purdue (Indiana) entre els mesos de juny i juliol de 2020, i reunirà uns 45 estudiants de diferents països. El programa consisteix en una sèrie de conferències, debats, seminaris i tallers pràctics dirigits per docents i mentors. Les activitats es complementen amb activitats de servei a la comunitat i visites culturals. L’allotjament és en famílies americanes.

La beca cobreix totes les despeses (viatge, allotjament, manutenció, assegurança mèdica i d’accidents, i visat.

Poden sol·licitar la beca joves nascuts entre el 22 de juliol de 2001 i el 22 de juny de 2004. Els candidats han de tenir un bon expedient acadèmic, amb nota mitja de notable (7,5) el curs 2017/18.

La data límit per fer les sol·licituds és el diumenge, 2 de febrer, a les 24h.

La informació sobre requisits i procediment de sol·licitud és a la pàgina web https://es.usembassy.gov/education-culture/

Beca Programa de Inmersión Lingüística en inglés (2n ESO)

Ayudas destinadas a grupos de alumnos de 6º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de Inmersión Lingüística en inglés. Con ello, se pretende estimular la práctica oral de la lengua inglesa en entornos comunicativos no formales más dinámicos y atractivos. Asimismo, dentro de las actividades a desarrollar, se tratarán temáticas de interés científico y medioambiental, y se promoverá la convivencia con alumnos de otros lugares de España. Durante el desarrollo del programa, la lengua vehicular en la que se desarrollarán todas las actividades será el inglés.

Per més informació, consulteu https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-linguistica.html

TERMINI DE LA SOL.LICITUD : 10 de febrer 2020

Beca Benjamin Franklin 2020

CONVOCATORIA DE UNA BECA PARA PARTICIPAR EN EL
INSTITUTO DE VERANO BENJAMIN FRANKLIN 2020
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA JÓVENES DE ENTRE 16 Y 18 AÑOS

 

El consolat dels EEUU envia la convocatòria de la beca Benjamin Franklin 2020.
En aquest link, trobareu tota la informació, els requisits i el procés que s’ha de seguir per a sol·licitar-la.

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Benvolguts, Benvolgudes,

Us informem que està obert el termini per sol·licitar les beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs 2019-20 cursen ensenyaments postobligatoris.

El termini de presentació de les sol·licituds és de l’1 d’agost a l’1 d’octubre de 2019.

Us adjuntem el link on podeu consultar aquesta informació:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

Abierta VII Convocatoria Becas Eurolingua

Se informa de la apertura de la septima convocatoria de Becas Eurolingua para la realización de Cursos de Inglés en Irlanda de dos semanas de duración durante el verano en un programa de inmersión todo incluido dirigido a estudiantes con una edad minima de 14 años.

Pueden consultar toda la información de la convocatoria pinchando en este enlace:

Becas Eurolingua

 

Agradecemos la difusión de esta información entre sus alumnos.

 

El programa está becado al 100% e incluye:

 • Recogida en el aeropuerto y traslado al alojamiento.
 • Alojamiento en familia o residencia/apartamentos.
 • Prueba de nivel.
 • Programa de 20 clases de inglés semanales.
 • Material didáctico.
 • Programa de actividades culturales visitas y excursiones.
 • Certificado de aprovechamiento del curso expedido por el colegio.
 • Supervisión por Monitores de Eurolingua en destino.
 • Teléfonos de emergencia 24 horas.
 • No incluido, pero gestionable gratuitamente, el billete de avión.
Los requisitos para solicitar la beca son:

 • Edad mínima 14 años.
 • Media académica de al menos 6 puntos.
 • Estar matriculado en este curso en alguno de estos estudios: Bachillerato, ESO,
 • Formación Profesional o Titulación Universitaria reglada (masters y doctorados incluidos).
 • Tener nacionalidad de cualquier país de la UE.
El plazo de solicitud para esta beca finaliza el 17 de abril. Si tienes cualquier duda puedes consultar en nuestro apartado de preguntas frecuentes, respondiendo a este email o en nuestro chat online.

 

 

Tambien puedes consultar las opiniones de los estudiantes becados en las anteriores convocatorias pinchando aquí: Opiniones Becas Eurolingua.

 

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts:

 • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
 • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

A qui va dirigit

Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

Terminis

Termini per presentar la sol·licitud: del 15 d’agost al 27 de setembre de 2018

Tipus d’ajuts

Alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta:

– Ensenyament: fins a 862 €
– Transport escolar: fins a 617 €
– Menjador escolar: fins a 574 €
– Residència escolar: fins a 1.795 €
– Transport per a trasllat de cap de setmana (alumnes interns en centres d’educació especial): fins a 442 €
– Transport urbà: fins a 308 €
– Llibres i material didàctic d’educació primària, secundària obligatòria i formació professional bàsica: fins a 105 € (per a la resta de nivells de l’ensenyament postobligatori: fins a 204 €)
– Reeducació pedagògica o del llenguatge: la que en cada cas es fixi com a necessària i suficient amb un límit màxim de 913 € per a cada una.

Alumnes que pertanyen a famílies nombroses i que presenten necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de conducta:

– Transport interurbà: fins a 617 €
– Transport interurbà: fins a 308 €
– Menjador escolar: fins a 574 €

Alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:

– Assistència a programes específics: fins a 913 €

 

Sol·licitud per internet

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha/050140-2018

 

Més informació

Trobareu tota l’informació en aquest link http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE

 

 

 

Ajuts menjador 2018-2019. Publicada la llista d’admesos i denegats. Passeu pel centre.

Avui dimecres 12 de setembre ja ha estat publicada la llista d’admesos i denegats amb la quantitat concedida (el càlcul del nombre de dies totals adjudicats s’informarà a la resolució definitiva). Passeu pel centre (la llista amb els codis està penjada al suro del vestíbul).

Us informem que s’ha ampliat el termini per a la presentació de les peticions d’ajuts menjador, exclusivament per aquell alumnat de nova incorporació que justament esteu matriculant aquests dies.
Termini per a les famílies: 21 de setembre
Termini per a les escoles: 25 de setembre

FONS SOCIAL
Aquelles famílies que van demanar l’ajut del fons social i que la seva resolució encara estigui pendent, poden demanar l’ajut ordinari. Si finalment els hi concedeixen, farem en canvi nosaltres.

Benvolgudes famílies,

Avui dilluns 3 de setembre comença el termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts menjador del període de setembre i finalitzarà el 14 de setembre.

El model de sol·licitud ha canviat.  Si ja heu emplenat algun model antic, no passa res.

És important que l’IDALU (número de identificació de l’alumne) i el curs estiguin informats , que hi constin les dades de tots els membres de la unitat familiar,  que hi consti la informació econòmica, que estigui signat i que hi consti un telèfon mòbil (per poder rebre l’avís i saber si els l’han concedit).

La secretaria de l’Alzina està oberta els matins de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i els dimarts i els dijous de 15:00 a 18:30h.

Ajuts menjador curs 2018-2019

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2018-2019

 • S’atorguen ajuts ordinaris de 3€ i també extraordinaris fins un màxim de 6€ per a les rendes més baixes.
 • Es pot sol.licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2017.
 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

Aquell alumnat beneficiari d’un ajut del Fons extraordinari d’emergència social de l’Ajuntament de Barcelona, obtindrà automàticament un ajut menjador de 6€, sempre i quan hagi marcat l’opció “En cas de sol·licitar beca menjador indicar escola i curs” en el formulari de sol·licitud del Fons Social.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit per al curs 2018-19, en dos períodes de sol·licituds:

 • Període de sol·licituds de juny 2018 : entre els dies 13 i el 27 de juny de 2018, ambdós inclosos.
 • Període de sol·licituds de setembre 2018 : entre els dies 3 i el 14 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Documents de suport

Normativa

RESOLUCIÓ Núm. 7636 – 06.06.2018 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 31 de maig de 2018, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019.

RESOLUCIÓ Núm. 7640 – 11.06.2018  per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 31 de maig de 2018, pel qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019 (ref. BDNS 402732).