Entrades

Ajuts Menjador

Us comuniquem que ja ha sortit publicada al DOGC la resolució definitiva d’ajuts menjador per al curs 2017-2018. Veure DOGC

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant  la jurisdicció  contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

** El termini per a presentar recurs de reposició finalitza el 8 de gener de 2018 

Us adjuntem l’imprès per a que les famílies puguin interposar recurs de reposició. Descarregar