OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

L’objectiu d’aquesta prova és que l’estudiant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria.

És una prova que s’adreça a l’alumnat que ja tingui els 18 anys o els compleixi durant l’any 2020 i que té pendents de superació cinc o menys matèries de quart d’ESO.

Per a presentar-s’hi cal que lliurin el full de sol·licitud a la secretaria del centre en el període que determini el Departament d’Educació.

Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o només  d’algunes matèries pendents.

Els departaments didàctics són els responsables de l’elaboració, aplicació i correcció de les proves.

L’avaluació correspon a l’equip docent avaluador. A cada centre hi ha un únic equip docent avaluador per a tot l’alumnat de les proves de compleció. Aquest equip, que està format per professorat de 4t curs i és designat pel director/a, es reuneix sota la presidència del/de la cap d’estudis. L’equip docent avaluador pren les decisions, de manera col·legiada, sobre les qualificacions i sobre l’acreditació de l’etapa. En conseqüència, té, entre d’altres, la potestat de decidir l’acreditació amb alguna matèria suspesa, sempre que es respectin els criteris establerts normativament. Tots els membres de l’equip docent avaluador han de signar les actes.

Per saber-ne més podeu consultar aquest enllaç

En el mes de gener-febrer publicarem el calendari definitiu.

 

PDF Continguts i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries