Una de les parts més importants del nostre projecte educatiu

A LA TUTORIA INDIVIDUALITZADA DE L’ESO ES PRETÉN:

  •  Conèixer la situació de cada alumne/a amb la finalitat de facilitar el procés d’aprenentatge i de desenvolupament personal.
  •  Fer un seguiment individualitzat de l’alumne, tant a nivell curricular com de desenvolupament personal.
  •  Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte.
  •  Col·laborar amb els pares en el procés educatiu, rebre’ls i informar-los de l’aprofitament acadèmic de l’alumne/a.

A la tutoria de grup es treballa el desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial elaborat pel centre.

TUTORIA DE PRIMER D’ESO

L’equip directiu escull, entre els professionals del centre, les persones més idònies per formar l’equip de tutors/es de primer. La finalitat bàsica d’aquest equip, a part de les actuacions que els corresponen com a tutors/es de l’ESO, consisteix a:

  • Assegurar una bona acollida de l’alumnat.
  • Promoure la seva integració al centre, tant en la relació amb la resta de l’alumnat, com en les noves tasques escolars que se’ls demana.
  • Portar un seguiment individual de l’ alumnat.
  • Mantenir una estreta relació amb les famílies.

ACOLLIDA ALUMNES DE 1R D’ESO

Abans de començar el curs , durant la primera setmana de setembre, totes les famílies de 1r d’ESO són convocades a una sessió informativa sobre l’organització del nou curs.
El primer dia de classe, el nou alumnat de primer és rebut per l’equip directiu que els presenta els tutors/es i els seus companys/es de grup.
El/la tutor/a els dóna a conèixer l’horari i totes les informacions que necessiten per poder començar les classes.