La nostra pràctica educativa té com a eix central l’alumnat

Volem formar alumnes que desenvolupin la seva personalitat en totes les competències que una societat canviant com la nostra els exigirà. És per aquest motiu que l’acció tutorial, el treball en equip del professorat i la contínua formació i actualització didàctica és part de la vida del centre.
Un projecte de centre que compta amb les persones i recull les millors iniciatives de tots els que hi participen.
El curs 2009/2010 va finalitzar el primer Pla d’Autonomia i se’n va fer l’avaluació per part de l’administració educativa.
El resultat de l’avaluació va ser molt satisfactori:

L’aplicació del Pla i els resultats obtinguts són molt satisfactoris, el centre ha aplicat estratègies i actuacions que han millorat els resultats educatius i la cohesió social. El centre ha realitzat activitats per aconseguir millores en els objectius propis del centre: millorar la gestió de la informació i la participació entre els diferents estaments de la comunitat educativa i la incorporació de les TIC en el treball a l’aula en les diferents àrees.
S’han aplicat estratègies per donar resposta a la diversitat de l’alumnat mitjançant les tutories compartides.
El grau de satisfacció respecte al pla és alt i s’han aconseguit canvis metodològics, amb la incorporació de les TAC a les diferents àrees.”

En conseqüència se’ns va donar la possibilitat de signar un nou acord de coresponsabilitat que s’ha traduït en el PAC 2010/2014 amb dos objectius bàsics: mantenir els bons resultats educatius treballant per l’excel·lència i vetllant per la cohesió social.

Els nostres objectius i les nostres estratègies es recullen al Pla d’Autonomia de centre, del qual estem obligats a rendir comptes i, per tant, ens obliga a una revisió constant de la nostra pràctica educativa.