MatèriaHores
Llengua castellana i literatura3+1h
Llengua catalana i literatura3h
Anglès3h
Ciències socials 3h
Matemàtiques3 + 1 h
Ciències experimentals 3h
Tecnologia2h
Educació física2h
Música2h
Matèria optativa 3h
Tutoria1h
TOTAL 30h