Convalidacions música i dansa

Pel curs 2017/2018 ja ha finalitzat el termini de presentació a secretaria de les sol·licituds per a la convalidació d’optatives/música/educació física per simultaneïtat d’ESO o Batxillerat amb estudis de música o dansa.

El Centre ja s’ha posat en contacte amb les famílies per comunicar-los el resultat de la seva resolució.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’ INSTITUT:

  1. Imprès de sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria.
  2. Certificació expedida per l’escola de música on s’acrediti el nombre d’hores de dedicació setmanal. (es pot baixar d’internet o demanar-lo a l’escola corresponent)
  3. Autorització dels pares per entrar més tard o marxar abans a casa, en cas de tenir la reducció horària a primeres o últimes hores del matí o de la tarda.
  4. A la secretaria es donarà registre d’entrada i es donarà una còpia a l’alumne/a.
  5. L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolucióper part de la direcció del centre.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS S’ACABA EL 30 DE SETEMBRE.

Models de sol·licituds

Simultaneïtat d’estudis amb pràctica intensiva d’esport

Els alumnes d’ESO i batxillerat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar que se’ls apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la matèria d’educació física i d’algunes matèries optatives durant l’etapa d’ESO.

Pels alumnes que fan ESO i en casos excepcionals en què les circumstàncies individuals de l’alumne i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquin, amb una dedicació horària de més de 9 hores setmanals d’entrenament , l’alumne pot sol·licitar un pla individualitzat que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física. Aquest pla individualitzat no es pot aplicar als alumnes que fan batxillerat.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:

  1. Imprès de sol·licitud de Pla Individualitzat per al reconeixement de l’Educació física (model SEFESO).
  2. Certificació expedida Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació ARC de la federació catalana corresponent), o bé certificat del Club o Federació en el qual hi consti el nombre d’hores setmanals d’entrenament.
  3. Autorització dels pares per entrar més tard o marxar abans a casa, en cas de tenir la reducció horària a primeres o últimes hores del matí o de la tarda.
  4. Quan es presenti la documentació a la secretaria del centre es farà registre d’entrada i se’n lliurarà una còpia a l’alumne/a.
  5. L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE REDUCCIÓ DE MATÈRIES OPTATIVES S’ACABA EL 30 DE SETEMBRE.

Model ESO