Segons el calendari oficial per al curs acadèmic Ordre EDU/119/2020, de 13 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8175, de 13.7.2020), l’activitat docent començarà el dia 14 de setembre 2020 i finalitzarà el dia 22 de juny de 2021.

Durant el curs 2020-2021, els períodes de vacances escolars seran:

  • Nadal: Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
  • Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, , ambdós inclosos.

Altres dies festius dins el període escolar són:

  • 24 de setembre 2020
  • 12 d’octubre 2020
  • 8 de desembre 2020
  • 24 de maig 2021

En el marc d’aquest calendari cada centre compta amb tres dies festius de lliure disposició, (aprovat pel nostre Consell Escolar):

  • Dilluns 7 de desembre 2020
  • Dilluns 15 de febrer 2021
  • Divendres 21 de maig 2021