Entrades

Calendari escolar curs 2017-2018

Segons el calendari oficial per al curs acadèmic (ORDRE ENS/76/2013, de 30 d’abril (DOGC núm. 7384, de 6.6.2017), per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i el Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària), l’activitat docent començarà el dia 12 de setembre i finalitzarà  el dia 22 de juny de 2018.

Durant el curs 2017-2018, els períodes de vacances escolars seran:

NADAL: Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.

SETMANA SANTA: Del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Altres dies festius dins el període escolar són:

25 de setembre 2017 (Mercè)
12 d’octubre 2017 (Dia de l’hispanitat)
1 de novembre 2017 (Tots Sants)
6 de desembre 2017 (Dia de la Constitució)
8 de desembre 2017 (La Inmaculada)

1 de maig 2018 (Festa del treball)

21 de maig 2018 (Segona Pasqua)

i els que pugui determinar l’ajuntament de la ciutat per a l’any 2017-2018.

En el marc d’aquest calendari cada centre compta amb tres dies festius de lliure disposició, els quals ja han estat aprovats pel nostre Consell Escolar, i són:

7 de desembre de 2017
12 de febrer de 2018
30 d’abril de 2018

http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/centres_educatius/gestio_centres/calendari_escolar_2017_2018

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS d’ESO AMB MÚSICA O DANSA

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:

 1. Imprès de sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria.
 2. Certificació expedida per l’escola de música on s’acrediti el nombre d’hores de dedicació setmanal. (es pot baixar d’internet o demanar-lo a l’escola corresponent)
 3. Autorització dels pares per entrar més tard o marxar abans a casa, en cas de tenir la reducció horària a primeres o últimes hores del matí o de la tarda.
 4. A la secretaria es donarà registre d’entrada i es donarà una còpia a l’alumne/a.
 5. L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS S’ACABA EL 30 DE SETEMBRE.

models de sol·licituds

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS AMB PRÀCTICA INTENSIVA D’ESPORT

Els alumnes d’ESO i batxillerat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar que se’ls apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la matèria d’educació física i d’algunes matèries optatives durant l’etapa d’ESO.

Pels alumnes que fan ESO i en casos excepcionals en què les circumstàncies individuals de l’alumne i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquin, amb una dedicació horària de més de 9 hores setmanals d’entrenament , l’alumne pot sol·licitar un pla individualitzat que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física. Aquest pla individualitzat no es pot aplicar als alumnes que fan batxillerat.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:

 1. Imprès de sol·licitud de Pla Individualitzat per al reconeixement de l’Educació física (model SEFESO).
 2. Certificació expedida Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació ARC de la federació catalana corresponent), o bé certificat del Club o Federació en el qual hi consti el nombre d’hores setmanals d’entrenament.
 3. Autorització dels pares per entrar més tard o marxar abans a casa, en cas de tenir la reducció horària a primeres o últimes hores del matí o de la tarda.
 4. Quan es presenti la documentació a la secretaria del centre es farà registre d’entrada i se’n lliurarà una còpia a l’alumne/a.
 5. L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE REDUCCIÓ DE MATÈRIES OPTATIVES S’ACABA EL 30 DE SETEMBRE.

Model ESO

MASTERITZACIÓ (Aclariment)

Els alumnes que el curs passat ja heu utilitzat l’iPad NO L’HEU DE MASTERITZAR.

– El vostre iPad ja està masteritzat.
– La masterització s’elimina quan es reinicia l’iPad.

El que ha canviat ha estat el sistema de gestió. Per canviar al nou sistema de gestió cal anar a l’adreça https://zuludesk.com/manage/enroll/?network=19673180 i acceptar el perfil de configuració que es descarrega. Abans que comenci el curs us enviarem instruccions més detallades.

Entrega de notes

Dijous 7 de setembre a les 9:00h els tutors del curs 2016-2017 lliuraran als alumnes els butlletins amb les notes de les avaluacions extraordinàries. Cada alumne ha d’anar a la seva aula.

De 9:30 a 10:30 hi haurà un període per a reclamacions i incidències.

 

Inici de curs 2017-2018

COMENÇAMENT DE CURS

Benvolgudes famílies,

L’equip directiu i el claustre de professors es complau a saludar-vos a l’inici del
curs 2017-2018. Esperem i desitgem que l’estiu hagi estat profitós.

A continuació, us indiquem el dia i hora d’inici del curs escolar per als alumnes:

El curs escolar començarà el dijous dia 14 de setembre, segons el següent horari:

 

9.00 – 10.00 h   1r i 2n de Batxillerat
10.00 – 11.00 h   3r i 4t d’ESO
12.00 – 13.00 h   1r i 2n d’ESO

 

L’alumnat serà rebut pels tutors/es i a continuació aniran a les seves aules on  es donarà la informació necessària per poder començar les classes el divendres 15 amb tota normalitat.

 

LLIBRES DE TEXT

L’AMPA amb l’objectiu de procurar un estalvi per a les famílies com també de fomentar hàbits ecològics i de cura de material, facilita, a qui ho desitgi, un sistema de lloguer de llibres de text.

També trobareu la informació sobre els llibres de text en els plafons informatius de  l’institut i a la nostra web.

AGENDA ESCOLAR

L’AMPA regala l’agenda escolar personalitzada als seus associats juntament amb un obsequi. L’agenda és un instrument necessari i cal que tot l’alumnat la tingui. Els/les alumnes no associats/des l’hauran  de comprar a l’AMPA. La recollida serà: 

6 i 7 de setembre de 17.00 a 18.30 h

Si la recollida de l’agenda no es fa en un d’aquests dies, s’haurà de pagar.

 

 

Matrícula de batxillerat el 8 de setembre, de 9 a 11 del matí

MATRÍCULA DE PRIMER DE BATXILLERAT

La matrícula de batxillerat serà el 8 de setembre de 9.00h a 11.00h del matí.

Abans de fer la matrícula, cada alumne tindrà una breu entrevista amb la coordinadora de batxillerat o la coordinadora pedagògica.

Aquí teniu la documentació necessària (també la podeu demanar a consergeria):

Informació matrícula batx

Sol·licitud de matrícula batxillerat

AUTORITZACIÓ DE SORTIDES ACADÈMIQUES

compromís soltes 2n BTX

(per a aquells alumnes que repeteixen segon de batxillerat només es matriculen de les assignatures suspeses)

L’horari de secretaria és de nou del matí a dues del migdia.

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el curs acadèmic 2017-2018 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es poden atorgar són les següents:
a) Quanties fixes
– Quantia fixa lligada a la renda
– Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
– Beca bàsica
b) Quantia variable
– Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

 Termini per presentar la sol·licitud: de l’11 d’agost al 3 d’octubre de 2017

 A qui va dirigit

A estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

 • Primer i segon cursos de batxillerat

Si voleu sol·licitar la beca cliqueu al següent enllaç:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Matrícula d’alumnes de batxillerat (nous i del centre)

MATRÍCULA DE PRIMER DE BATXILLERAT

La matrícula de batxillerat (per a tots els alumnes de batxillerat, tant els nous com els alumnes que fan ESO a l’Alzina) serà el mes de juliol (del 4 a l’11).

Reservarem per als alumnes de primer de batxillerat els dies 5 i 6 de juliol de 9.00 a 11.00 del matí  i per als alumnes de segon de batxillerat els dies 7 i 10 de juliol de 9.00 a 11.00 del matí.

Abans de fer la matrícula, cada alumne tindrà una breu entrevista amb la coordinadora de batxillerat o la coordinadora pedagògica.

Aquí teniu la documentació necessària (també la podeu demanar a consergeria):

Informació matrícula batx

Sol·licitud de matrícula batxillerat

AUTORITZACIÓ DE SORTIDES ACADÈMIQUES

compromís soltes 2n BTX

(per a aquells alumnes que repeteixen segon de batxillerat només es matriculen de les assignatures suspeses)

L’horari de secretaria és de nou del matí a dues del migdia.

PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT ( només per a alumnes nous)

Preinscripció de batxillerat 2017-2018 del 16 al 24 de maig de 2017, ambdós inclosos

Els alumnes que estan fent quart d’ESO al centre i desitgen fer batxillerat tenen plaça assegurada a l’Alzina. Els alumnes rebran un full a tutoria per fer la tria de matèries optatives.
Per als alumnes nous, la preinscripció serà del 16 al 31 de maig (ambdós inclosos). L’horari d’atenció de secretaria és de 9.00h a 14.00h i les tardes de dimarts 16, dijous 18 i dimarts 22 de 15:00 a 17:00h.

(lliurament de la documentació: a la secretaria del centre)

 1. Imprès de sol·licitud degudament complimentat.
 2. Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger o passaport.
 3. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d’identitat, passaport o llibre de família del país d’origen)
 4. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
 5. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 6. Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat calculada amb dos decimals.
 7. Full tria de matèries de modalitat i optatives del batxillerat que l’alumne vol fer.
 8. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
 9. Alumnes amb malalties cròniques que afectin al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, informe emès per un metge del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent que indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada la malaltia i indiqui quina és.
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2017/2018
Presentació de sol·licituds del 16 al 24 de maig
La tramesa de sol·licituds per internet es pot fer fins el dia 24 de maig i presentar la documentació en paper al centre que es demana en primer lloc fins el 26 de maig.
Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional 6 de juny
Presentació de reclamacions del 7 al 9 de juny
Publicació de la llista amb el barem un cop resoltes les reclamacions 14 de juny
Sorteig públic del número de desempat 15 de juny
Publicació de les llistes ordenades definitives 19 de juny
Publicació de les llistes d’admesos 3 de juliol
Període de matriculació o confirmació de matrícula del 4 a l’11 de juliol
Període de matriculació extraordinària pels pendents d’exàmens de setembre prèvia reserva de plaça Abans de l’inici del curs vinent

Aquí us podeu descarregar la informació i la documentació necessària.
I per a més informació, consulteu la web del Consorci d’Educació de Barcelona, secció Famílies.

BTX Full informatiu pares – documentació
Preinscripció Batxillerat.

BATX – cartell 2017-2018

Sol·licitud de preinscripció batxillerat

full tria matèries 1r BTX

full tria matèries 2n BTX